Bericht bestuur SNDR over de stand van zaken herstart per dinsdag 2 juni 2020

Via dit bericht willen we alle betrokken professionals (trainers, rijders, fokkers, eigenaren), hun medewerkers (verzorgers, chauffeurs e.a.), leveranciers (veterinairs, hoefsmeden, tandartsen, fourageurs, e.a.) en clientèle (eigenaren) informeren over de stand van zaken.

In het kort komt het er nu op neer dat……:

 • er, ruim 2,5 week na het op het laatste moment annuleren van de premiumkoersen in Wolvega nog steeds geen zicht is op een daadwerkelijke datum van de herstart.
 • alle inspanningen daar momenteel natuurlijk wel op gericht zijn, gezien de grote economische impact die deze annulering op de wereld van de draverijen, rennen en fokkerij.
 • er op meerdere plekken overleg plaatsvindt. Op dit moment verlopen de ambtelijke en bestuurlijke processen helaas niet zo transparant als we in de democratie Nederland gewend zijn.
 • de ambtelijke processen om het groene licht, voor een protocol dat elders in Europa met succes wordt toegepast (zelfs landen als Frankrijk en Spanje die veel zwaarder zijn getroffen dan ons land!), mogelijk te maken niet zo snel verlopen als we dat allemaal zouden willen.
 • wij daarom de steun blijven vragen van al onze deelnemers, functionarissen, baanverenigingen en andere supporters van onze sport om nog meer geduld te tonen en actief mee te denken over oplossingsrichtingen die tot het gewenste succes kunnen leiden!

Iets meer achtergrond voor wie nog meer wil weten:

 • Brief: afgelopen vrijdag (29/05) heeft het bestuur van de SNDR een brief ontvangen van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). De inhoud daarvan was vooral teleurstellend omdat er weer geen inhoudelijke argumentatie in wordt gegeven over het besluit om de voorgenomen herstart per 16 mei op Victoria Park Wolvega op het laatste moment alsnog te verbieden. Verder wordt in de brief verwezen naar de nieuwe noodverordening die per 1 juni jl. van kracht is geworden maar die volgens de voorzitter van de VRF geen aanknopingspunten zou bieden om het ingenomen standpunt over het verbod op de herstart te herzien. Tenslotte wordt verwezen naar een breed vastgestelde zienswijze die zou zijn gedeeld binnen alle betrokken veiligheidsregio’s.
 • Meteen beantwoord: het bestuur van de SNDR heeft dezelfde dag nog een reactie verstuurd aan de VRF waarin diverse passages uit de brief met feiten weerlegd zijn. En waarbij aanvullende informatie en argumentatie worden gegeven waarom een herstart wel degelijk mogelijk is binnen de restricties van de nieuwe (en o.i. ook de vorige) noodverordening. Wederom is het daarom nu wachten op een reactie vanuit de VRF.
 • Acties: los van het bovenstaande zijn er diverse andere acties gestart om een herstart op korte termijn mogelijk te maken. Daartoe wordt o.a. de rechtspositie van de SNDR beoordeeld om te bezien of bestuurlijke of juridische stappen de kans op een snelle herstart zouden kunnen stimuleren.
 • Ook is er rechtstreeks contact met het landelijke Veiligheidsberaad (overkoepelend orgaan van alle Veiligheidsregio’s) om onze situatie op de agenda te krijgen van deze instantie die een doorslaggevende rol speelt bij het vaststellen van de maatregelen en restricties in relatie met de herstart van de sectoren die nog worden geraakt door de Coronacrisis.
 • Verder is er contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid op hoog ambtelijk niveau om daarvandaan meer betrokkenheid bij de herstart van onze sector zeker te stellen.
 • Met alle baanorganisaties wordt regelmatig afgestemd welke verdere stappen kunnen worden gezet om op korte termijn weer onze draverijen en rennen te kunnen gaan organiseren binnen het vastgestelde protocol en achter gesloten deuren (zolang evenementen nog niet zijn toegestaan).
 • We snappen de reacties van alle betrokkenen in de draf- en rensport om via alle mogelijke media-aandacht te vragen/eisen voor het naar ons idee onterecht geen groen licht geven mede in vergelijking met alle andere versoepelingen, maar naar onze mening bespoedigt dit een snelle positieve uitkomst jammer genoeg niet. Zeker niet binnen de ambtelijke en bestuurlijke processen met de lopende noodverordeningen en personen waar we in dit kader mee te maken hebben. We proberen de communicatie over een hopelijk spoedige herstart op alle banen op gepaste wijze te stroomlijnen.
 • Het eerstvolgende baanoverleg is gepland voor donderdag 4 juni 16.00 uur.
 • We schrijven zoals gemeld pas koersprogramma’s uit zodra er groen licht is. Dat doen we in de wetenschap dat er vanuit de sector snel geschakeld kan worden bij groen licht. In de premiumkalender, waar de Nederlandse sport en Wolvega in het bijzonder, na jaren van investeringen en hard werk een ijzersterke positie heeft opgebouwd, is voor komend weekend een timeslot gereserveerd. Maar gezien bovenstaande is het lastig in te schatten of er dit weekend gekoerst kan worden.

Bestuur SNDR.