12 juni 2020, waar staan we nu als sector? Bericht bestuur SNDR,

Zoals gebruikelijk de afgelopen weken volgt hierbij een update.

Er is nog steeds geen groen licht om eindelijk weer te koersen. De gesprekken lopen op meerdere niveaus door. Mocht u bij het lezen van deze tekst frustratie voelen, dan komt ons dat bekend voor helaas.

 Eindelijk een gesprek met Dhr. Buma

Gistermiddag heeft eindelijk een gesprek plaatsgevonden met Dhr. S. Buma, voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân.

Tijdens dit overleg is vanuit het bestuur van de SNDR en het management van VPW de uiterst nijpende situatie van de draf- en rensport in Nederland toegelicht.

Tevens is uitgelegd dat een snelle herstart van de sector absoluut noodzakelijk én ook maatschappelijk verantwoord mogelijk is, zoals in alle ons omringende landen.

Nu restaurants, bioscopen, cafés en andere bedrijven hun deuren hebben geopend voor publiek voelt het heel vreemd en onrechtvaardig aan dat de drafsportprofessionals niet, zoals in alle omringende landen, in de buitenlucht (!), en op 1,5 meter afstand, aan het werk kunnen met het inmiddels overal toegepaste en ook door de Rijksoverheid getoetste COVID-19 protocol.

Dhr. Buma zei begrip te tonen voor onze problematiek maar gaf duidelijk aan dat hij vanuit zijn functie als voorzitter van de Veiligheidsregio niet de autoriteit heeft (of wil nemen) om af te wijken van de tekst en de interpretatie van de per 1 juni geldende Noodverordening en de toelichting daarop. Er zijn hierover volgens hem afspraken gemaakt in het overkoepelende Veiligheidsberaad. Hij bleek niet te kunnen (of willen) afwijken van het centraal hierover ingenomen standpunt.

Vervolgens is besproken op welke wijze de door het ministerie van Landbouw ingenomen standpunt (schriftelijk bevestigd op 15 mei), dat er voor onze sector sprake is van samenkomsten ten behoeve van reguliere agrarische bedrijfsactiviteiten noodzakelijk voor de continuïteit van onze bedrijfstak, ook wordt vertaald naar concrete acties bij de bevoegde instanties om een herstart mogelijk te maken. Daarbij werd door de heer Buma gisteren verwezen naar de leidende rol die het ministerie van VWS daarin zou spelen als direct adviserende instantie richting het Kabinet.

Helaas blijft er onduidelijkheid bestaan hoe er binnen de verschillende instanties van de overheid wordt aangekeken tegen onze activiteiten en evenmin wie nu waar over beslist. De overheid opereert tijdens deze crisis minder transparant dan gewenst.

Wat betreft de activiteiten: vanuit de SNDR en VPW is nogmaals benadrukt dat deze als ‘samenkomsten’ moeten worden aangemerkt. Vanuit het Ministerie LNV is dit bevestigd en zijn deze activiteiten ook aangemerkt als bedrijf kritisch zoals hierboven beschreven. In de praktijk worden we constant op basis van onbegrip belemmerd bij de argumentatie over de herstart van deze bedrijfsactiviteiten achter gesloten deuren en conform het COVID19 protocol.

Vervolgstappen

De KHRV Groningen ontving afgelopen woensdag een afwijzend besluit vanuit de Veiligheidsregio en de Gemeente op een hernieuwd verzoek om weer selectieproeven te mogen verrijden op de drafbaan Groningen en ook in Alkmaar heeft de SEDA nog geen groenlicht gekregen voor een herstart vanuit hun Veiligheidsregio en Gemeente.

Hoe gaan we deze impasse nu zo snel mogelijk doorbreken?

Recent blijkt dat gerichte media-aandacht en actievoeren daadwerkelijk  tot succes kan leiden bij versnellingen van aanpassingen in de Noodverordening. Voorbeelden daarvan zijn de Horeca, de Camping sector en de Kermisbedrijven. We zullen daarom op zeer korte termijn ook deze mogelijkheden nader onderzoeken, uitwerken, en daadwerkelijk organiseren om onze eis tot een snelle herstart van de totale sector, voorlopig zonder publiek, kracht bij te zetten.

Daarbij roepen we alle deelnemers en organisaties (VDRP, NDTV, NAC, etc.) op om ons bij dit proces te willen ondersteunen (bijvoorbeeld met acties via Social Media) en zo nodig massaal invulling te geven aan mogelijke ‘protestacties’ die we willen gaan organiseren. Het gaat nu echt over overleving van de draf- en rensport in Nederland!

Daarnaast blijven we ‘achter de schermen’ ons gezamenlijk met alle betrokken baanorganisaties maximaal inspannen via velerlei kanalen richting de betrokken overheidsinstanties om de op 11 mei jl. al door het Ministerie van LNV onderkende uitzonderingspositie te honoreren met concrete mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten van de sector zo spoedig mogelijk te kunnen hervatten waarbij we uiterlijk vrijdag 26 juni als deadline aanhouden. Richting onze Franse partner LeTrot hebben we nu consequent nee moeten verkopen. Ook al is onze partner begripsvol, we hopen niet dat de huidige situatie gevolgen zal hebben voor de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse Premium-product op Wolvega/Duindigt.

Verder blijven we activiteiten organiseren voor onze deelnemers om de startmogelijkheden in het buitenland (en hopelijk ook snel weer in Nederland) te optimaliseren. Daartoe wordt er zoals gisteren gepubliceerd op de NDR-website op donderdag 18 juni a.s. vanaf 12.00 op Victoria Park Wolvega weer een trainingsdag georganiseerd met formele tijdwaarneming uiteraard onder strikte voorwaarden van het vastgestelde COVID-19 protocol. De eerdere sessies op 11 mei en 5 juni jl. bleken zeer succesvol en we danken de deelnemers voor de getoonde discipline. Dit helpt enorm bij onze strijd voor een snelle herstart.

 

Bestuur SNDR 12 juni 2020

Frankrijk weer open voor buitenlandse dravers

Vanaf komende maandag 15 juni zijn buitenlandse dravers weer startgerechtigd in draverijen in Frankrijk.

 

Bericht bestuur SNDR over de stand van zaken herstart per dinsdag 2 juni 2020

Via dit bericht willen we alle betrokken professionals (trainers, rijders, fokkers, eigenaren), hun medewerkers (verzorgers, chauffeurs e.a.), leveranciers (veterinairs, hoefsmeden, tandartsen, fourageurs, e.a.) en clientèle (eigenaren) informeren over de stand van zaken.

In het kort komt het er nu op neer dat……:

 • er, ruim 2,5 week na het op het laatste moment annuleren van de premiumkoersen in Wolvega nog steeds geen zicht is op een daadwerkelijke datum van de herstart.
 • alle inspanningen daar momenteel natuurlijk wel op gericht zijn, gezien de grote economische impact die deze annulering op de wereld van de draverijen, rennen en fokkerij.
 • er op meerdere plekken overleg plaatsvindt. Op dit moment verlopen de ambtelijke en bestuurlijke processen helaas niet zo transparant als we in de democratie Nederland gewend zijn.
 • de ambtelijke processen om het groene licht, voor een protocol dat elders in Europa met succes wordt toegepast (zelfs landen als Frankrijk en Spanje die veel zwaarder zijn getroffen dan ons land!), mogelijk te maken niet zo snel verlopen als we dat allemaal zouden willen.
 • wij daarom de steun blijven vragen van al onze deelnemers, functionarissen, baanverenigingen en andere supporters van onze sport om nog meer geduld te tonen en actief mee te denken over oplossingsrichtingen die tot het gewenste succes kunnen leiden!

Iets meer achtergrond voor wie nog meer wil weten:

 • Brief: afgelopen vrijdag (29/05) heeft het bestuur van de SNDR een brief ontvangen van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). De inhoud daarvan was vooral teleurstellend omdat er weer geen inhoudelijke argumentatie in wordt gegeven over het besluit om de voorgenomen herstart per 16 mei op Victoria Park Wolvega op het laatste moment alsnog te verbieden. Verder wordt in de brief verwezen naar de nieuwe noodverordening die per 1 juni jl. van kracht is geworden maar die volgens de voorzitter van de VRF geen aanknopingspunten zou bieden om het ingenomen standpunt over het verbod op de herstart te herzien. Tenslotte wordt verwezen naar een breed vastgestelde zienswijze die zou zijn gedeeld binnen alle betrokken veiligheidsregio’s.
 • Meteen beantwoord: het bestuur van de SNDR heeft dezelfde dag nog een reactie verstuurd aan de VRF waarin diverse passages uit de brief met feiten weerlegd zijn. En waarbij aanvullende informatie en argumentatie worden gegeven waarom een herstart wel degelijk mogelijk is binnen de restricties van de nieuwe (en o.i. ook de vorige) noodverordening. Wederom is het daarom nu wachten op een reactie vanuit de VRF.
 • Acties: los van het bovenstaande zijn er diverse andere acties gestart om een herstart op korte termijn mogelijk te maken. Daartoe wordt o.a. de rechtspositie van de SNDR beoordeeld om te bezien of bestuurlijke of juridische stappen de kans op een snelle herstart zouden kunnen stimuleren.
 • Ook is er rechtstreeks contact met het landelijke Veiligheidsberaad (overkoepelend orgaan van alle Veiligheidsregio’s) om onze situatie op de agenda te krijgen van deze instantie die een doorslaggevende rol speelt bij het vaststellen van de maatregelen en restricties in relatie met de herstart van de sectoren die nog worden geraakt door de Coronacrisis.
 • Verder is er contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid op hoog ambtelijk niveau om daarvandaan meer betrokkenheid bij de herstart van onze sector zeker te stellen.
 • Met alle baanorganisaties wordt regelmatig afgestemd welke verdere stappen kunnen worden gezet om op korte termijn weer onze draverijen en rennen te kunnen gaan organiseren binnen het vastgestelde protocol en achter gesloten deuren (zolang evenementen nog niet zijn toegestaan).
 • We snappen de reacties van alle betrokkenen in de draf- en rensport om via alle mogelijke media-aandacht te vragen/eisen voor het naar ons idee onterecht geen groen licht geven mede in vergelijking met alle andere versoepelingen, maar naar onze mening bespoedigt dit een snelle positieve uitkomst jammer genoeg niet. Zeker niet binnen de ambtelijke en bestuurlijke processen met de lopende noodverordeningen en personen waar we in dit kader mee te maken hebben. We proberen de communicatie over een hopelijk spoedige herstart op alle banen op gepaste wijze te stroomlijnen.
 • Het eerstvolgende baanoverleg is gepland voor donderdag 4 juni 16.00 uur.
 • We schrijven zoals gemeld pas koersprogramma’s uit zodra er groen licht is. Dat doen we in de wetenschap dat er vanuit de sector snel geschakeld kan worden bij groen licht. In de premiumkalender, waar de Nederlandse sport en Wolvega in het bijzonder, na jaren van investeringen en hard werk een ijzersterke positie heeft opgebouwd, is voor komend weekend een timeslot gereserveerd. Maar gezien bovenstaande is het lastig in te schatten of er dit weekend gekoerst kan worden.

Bestuur SNDR.

UPDATE RONDOM HERSTART (21 MEI 2020)

Gistermiddag heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân het bestuur van de SNDR en het management van VPW als volgt geïnformeerd;

Op dit moment ben ik in overleg met de rijksoverheid over de aard van de activiteiten van de SNDR.
Omdat ik nog geen uitsluitsel heb over het standpunt van de rijksoverheid, kan ik u op dit moment alleen melden dat ik u volgende week pas van een inhoudelijk antwoord kan voorzien.”

Dat betekent helaas dat er niet eerder dan volgende week duidelijkheid kan komen over de datum van de herstart van de draf- en rensector in Nederland.

Zoals al eerder is aangegeven zullen de uitschrijvingen van de selectieproeven pas door de SNDR worden gepubliceerd nadat er duidelijke garanties zijn verkregen over toestemming van alle betrokken autoriteiten voor die voor onze sector zo noodzakelijke herstart.

Daarbij wordt ook nadrukkelijk breder bezien wat de mogelijkheden zijn voor onze andere koersbanen. De meeting van zondag 24 mei vervalt dus, waarmee het aantal geannuleerde meetings in Wolvega deze maand al op 5 komt. Op de achtergrond zijn we dan ook druk bezig om de internationale positie van Wolvega en Duindigt, ondanks de annuleringen en gebrek aan duidelijkheid, op de premiumkalender te behouden.

Hopelijk kan er vrijdag 29 mei wel gekoerst worden maar dat is op dit moment niet in te schatten, zoals blijkt uit bovenstaande.

We hopen dat iedereen in de sector nog even volhoudt en klaar is om te koersen in eigen land zodra er eindelijk overal groen licht is.

Bestuur SNDR en management VPW

PERSBERICHT maandag 18 mei, SNDR ANNULEERT SELECTIEPROEVEN 20 MEI TE WOLVEGA

Doordat de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) ook op maandag 18 mei nog geen groen licht heeft gegeven, heeft het Bestuur SNDR rond het middaguur besloten om ook de selectieproeven gepland voor 20 mei op Victoria Park Wolvega te annuleren.

“Op deze manier worden Nederlandse professionals gedwongen om in het buitenland aan het werk te gaan. De situatie is nijpend. Bedrijven hebben behoefte aan inkomsten om ontslagen en faillissementen te voorkomen. En ook de sector als geheel komt zo onnodig in de problemen”, zo verklaarde voorzitter Paul Mulder (Bestuur SNDR) maandagmiddag.

Op dit moment is nog steeds niet duidelijk wat de argumenten zijn voor de VRF om af te wijken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelsveiligheid.

Mulder: “De drafsportwereld is maandag 11 mei immers door het Ministerie van LNV aangemerkt als agrarische sector. En de uitvoer van selectieproeven met dravers en volbloeds (in de volksmond bekend als koersen) is door de overheid aangemerkt als bedrijfsactiviteiten. Daardoor vallen ze onder de vastgestelde uitzonderingen op het algemene verbod op samenkomsten.

En dus zou er conform het strikte protocol achter gesloten deuren gewerkt kunnen worden, zoals in alle ons omringende landen reeds het geval is.

De economische gevolgen zullen groot zijn. Op dit moment bedraagt de schade minimaal 1,5 miljoen. Maar minstens zo belangrijk is het gebrek aan perspectief voor de korte termijn en de onduidelijkheid voor de lange termijngevolgen, onder meer richting partners, doordat een herstart veel te lang op zich laat wachten. We zullen pas nieuwe uitschrijvingen publiceren zodra duidelijk is wanneer deze selectieproeven daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. En we houden de sector hiervan op de hoogte de komende dagen”

Om u een beeld te vormen van selectieproeven/trainingen met tijdregistratie achter gesloten deuren conform een strikt corona-protocol verwijzen we naar deze korte video https://youtu.be/zLGBG8-o0ys

 

Voor eerdere berichten over de herstart van de selectieproeven:

Annulering selectieproeven 16 mei (persbericht SNDR)

https://www.ndr.nl/nieuws/selectieproeven-op-wolvega-op-laatste-moment-afgeblazen-door-veiligheidsregio/

 

Annulering selectieproeven 16 mei (artikel Leeuwarder Courant)

https://www.ndr.nl/nieuws/update-situatie-zaterdag-16-mei-2020/

 

Bestuur SNDR

UPDATE: ARTIKEL IN LEEUWARDER COURANT (16 MEI, 18u20)

 

Zaterdagavond rond 18 uur 20 is door de Leeuwarder Courant een artikel gepubliceerd dat we hierbij delen.

Het artikel is een goede weergave van de situatie waarin de sport en fokkerij opeens verkeert, doordat Dhr Buma sinds gisteravond afwijkt van het standpunt van het Ministerie van LNV.

De twee meest gestelde vragen door professionals uit onze sector kunnen we helaas niet beantwoorden zoals je zult lezen:
1 waarom wijkt Dhr Buma van het standpunt van het Ministerie van LNV?
2 wanneer wordt koersen wel mogelijk?

Uit de kop van het artikel kun je aflezen dat er woensdag hoogstwaarschijnlijk nog niet gekoerst kan worden.

Artikel: Buma verbiedt ook de koersen voor komende woensdag:
https://www.lc.nl/sport/Buma-verbiedt-ook-de-paardenkoersen-voor-komende-woensdag-25673178.html

Zie hier het eerdere bericht van vanochtend zaterdag 16 mei:
https://www.ndr.nl/nieuws/selectieproeven-op-wolvega-op-laatste-moment-afgeblazen-door-veiligheidsregio/

Bestuur SNDR & Management Victoria Park Wolvega

Selectieproeven op Wolvega op laatste moment afgeblazen door Veiligheidsregio

Vrijdagavond om 19u22 ontving de Stichting NDR een brief van de Veiligheidsregio Fryslân waarin stond dat de werkzaamheden zoals goedgekeurd door het ministerie nog niet konden worden hervat. Dit betekende dat de selectieproeven in Wolvega (achter gesloten deuren, conform een strikt corona-protocol dat voldoet aan eisen RIVM en is goedgekeurd) van zaterdag 16 mei alsnog afgeblazen moesten worden op last van de Veiligheidsregio.

Dit nadat er maandag eindelijk groen licht was gekomen van het Ministerie LNV voor een protocol en toegestane bedrijfsactiviteiten. Dit is ook direct afgestemd met de burgemeester (die deelneemt in de veiligheidsregio). Goedkeuring van het protocol, dat in de meeste Europese landen al met succes wordt toegepast, was goed nieuws voor een sector die sinds 12 maart op slot zit.

Bestuur SNDR en het management van Victoria Park Wolvega hebben met verbazing kennis genomen van deze eenzijdige melding in extremis.

In deze brief lezen wij “Tot op heden hebben wij van u geen verzoek om ontheffing van de noodverordening ontvangen.” Dat is feitelijk onjuist aangezien we reeds op 1 april (versie 1) en 24 april (versie 2) een verzoek hebben ingediend. Sindsdien is dit met de burgemeester intensief besproken. De burgemeester bevestigde ons dat deze verzoeken met de veiligheidsregio zijn gedeeld (bevestiging hiervan ontvingen we op 2 mei).

Inmiddels hebben wij alweer contact gezocht met de lokale en regionale instanties. Omdat Bestuur SNDR en het management van Victoria Park Wolvega voor transparantie staan, zullen we hierover meteen berichten zodra er meer duidelijk is over argumentatie bij het besluit en, nog belangrijker, wanneer de werkzaamheden wèl degelijk kunnen plaatsvinden, zoals goedgekeurd door het Ministerie LNV.

Bestuur SNDR en Management Victoria Park Wolvega

 

Selectieproeven van Wolvega zaterdag 16 mei 2020, alsnog geannuleerd.

Ondanks onze intensieve inspanningen van de afgelopen weken en de daarbij gedane toezeggingen vanuit de centrale overheid heeft de veiligheidsregio Friesland, vanavond helaas en onverwacht besloten dat de, op VictoriaPark Wolvega geplande selectie proeven van 16 mei, niet door kunnen gaan. De algemene afstemming binnen de betrokken overheidsinstantie is uiteindelijk onvoldoende gebleken en gemaakte toezeggingen zijn niet gehonoreerd. Wij, de SNDR, gaan met deze teleurstellende beslissing aan de slag en gaan onderzoeken wat de mogelijkheden nu zijn voor het hervatten van de selectieproeven. Daartoe zullen we op korte termijn wederom alle betrokken instanties met grote urgentie benaderen.

Dit betekent nu concreet dat de selectieproeven van Wolvega zaterdag 16 mei 2020, alsnog zijn geannuleerd.

Bestuur SNDR

Aanvangstijdstippen aangifte paarden en koersen Wolvega 16 mei 2020

Aangiftepaarden: 08:00 – 08:30

Koers 1, Prix Franck Nivard : 9h45

Koers 2, Prix Jean-Michel Bazire: 10h10

Koers 3, Prix Eric Raffin: 10h35

Koers 4, Wolvega Spring Cup: 11h05

Koers 5, Prix letrot.com: 11h35

Koers 6, Championnat des 3 ans: 12h10

HERSTART VAN DE “SELECTIEPROEVEN” OP DE ALLOCATIEBANEN PER 01/06 2020

Dinsdag 12 mei 2020 zijn de banen verder geïnformeerd over de planning van de herstart van de “selectieproeven” op de allocatiebanen per 01/06 2020 (Alkmaar ZEturf Arena, Renbaan Duindigt, Drafbaan Groningen en de grasbanen).

De beslissing om de meetings, van Groningen 21 mei en Duindigt 23 mei, te annuleren is genomen op drie gronden:

 • De druk op het paarden bestand.

Daarbij is er in eerste instantie gekozen om de meetings van VPW op zaterdag 16/05, woensdag 20/05, zondag 24/05 en vrijdag 29/05 te faciliteren om zo ‘volle’ velden te creëren bij de herstart.Wel is er de mogelijkheid voor de banen van Duindigt en Groningen om “training met formele tijdsregistratie” te initiëren op voornoemde data. Daar moeten de betrokken banen nog een besluit over nemen.

 • De communicatie met lokale overheden.

Om zodoende de BM’s (en de Veiligheidsregio’s)  van Alkmaar, Groningen en Wassenaar, aan de hand van de nodige, voorhanden zijnde protocollen en lokale omstandigheden, te informeren over de op handen zijnde activiteiten.

Daarbij heeft VPW nog een verduidelijking van de situatie tot op dit moment gegeven en een toezegging gedaan om de betreffende banen eventueel in nauw overleg te helpen in het proces. Ook wij staat daarbij, ter ondersteuning van de protocollen en benodigde brieven, vanuit het Bureau SNDR ter beschikking.

 • De financiële afweging.

Waarbij meespeelt dat voor de allocatiebanen de SNDR het risico draagt m.b.t. de dekking van de toegezegde allocatiebedragen en overige koerskosten (jurering/controle verboden stoffen enz.) uit de afdrachten uit de wedomzetten die voorlopig voornamelijk online worden gegenereerd. Na 01/06 zullen de ontwikkelingen op dit gebied dan ook zeer nauwgezet worden gemonitord. De noodzaak tot een eventuele negatieve bijstelling van deze bedragen valt daarbij niet uit te sluiten.

 

Uiteraard is het geen leuk bericht in het kader van de herstart per 16/05 echter zijn wij allemaal bijzonder opgelucht en blij dat deze kansen zich nu voordoen.

Strikte protocollen en een gezond verstand ten opzichte van de geldende regels, tijdens deze pandemie, blijven daarbij leidend.

Blijf gezond.

Bestuur SNDR