WOLVEGA: 16 MEI SELECTIEPROEVEN (ACHTER GESLOTEN DEUREN)

Na het goede nieuws van maandag 11 mei 2020, de dag waarop de betrokken ministeries en instanties op centraal overheidsniveau hebben ingestemd met de herstart van de draf- en rensport in Nederland, is gisteren door de Sportafdeling van NDR en het management van Victoria Park Wolvega meteen werk gemaakt van de eerstvolgende dag waarop selectieproeven worden verreden.

Achter gesloten deuren (zonder publiek) en werkend volgens het vastgestelde COVID-19 protocol kunnen professionals op zaterdag 16 mei en woensdag 20 mei een aangepast programma afwerken. Aanvangstijden van beide sessies zijn nog niet bekend.

De inschrijvingen hiervoor zijn vandaag tot 14.00 uur mogelijk. Daarna wordt het programma afgerond en is het programma woensdag einde ochtend te downloaden van deze site.

Er is beide dagen geen mogelijkheid tot training met formele tijdregistratie (‘kwalificatieproeven’).

We verwachten de komende week een aangepaste kalender te kunnen publiceren met daarop de nieuwe data voor zowel selectieproeven als training met formele tijdregistratie.

Bestuur SNDR in samenwerking met Management Victoria Park Wolvega

Den Haag, 12 mei

GROEN LICHT OM TE KOERSEN ACHTER GESLOTEN DEUREN

Vandaag, maandag 11 mei, is bekend geworden dat de betrokken ministeries en instanties op centraal overheidsniveau hebben ingestemd met de herstart van de draf- en rensport in Nederland vanaf morgen 12 mei 2020 onder voorwaarden van strikte uitvoer van het vastgestelde COVID-19 protocol en voorlopig achter gesloten deuren (zonder publiek).

Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij onze sport en de totale sector die sinds het stilleggen van de koersen per 12 maart zeer gespannen naar dit moment van de herstart hebben toegeleefd.

Nu de centrale overheid heeft ingestemd met de herstart van de draf- en rensport in Nederland zullen op lokaal niveau de burgemeesters en de veiligheidsregio’s worden benaderd om ook op dat niveau formele bevestiging te verkrijgen op basis van lokale en regionale overwegingen. Vandaag wordt dan ook weer contact gezocht met de Gemeente Weststellingwerf en de Veiligheidsregio Fryslân met wie de laatste tijd al intensief contact heeft plaatsgevonden. Verwachting is dan ook dat we op zeer korte termijn weer kunnen gaan koersen.

De volgende twee Premium meetings staan vooralsnog gepland op zaterdag 16 en op woensdag 20 mei a.s. Het uitgangspunt voor de koerssamenstelling is de planning die eerder is gemaakt voor de uitgestelde meetings van zaterdag 9 en zondag 10 mei. De inschrijving wordt heropend. Hierover later op zo kort mogelijk meer informatie.

Het kantoor SNDR gaat nu zo snel mogelijk in overleg met management VPW, baanbesturen, wedvergunninghouder en alle andere betrokkenen een concept koerskalender opstellen voor de rest van mei en juni 2020. Vanmorgen zijn er op VPW al zes succesvolle trainingssessies met formele tijdregistratie verreden, achter gesloten deuren. Daarbij is naar volle tevredenheid het geldende COVID-19 protocol gebruikt. Dit was een goede generale naar de daadwerkelijke uitvoer tijdens de komende meetings. Een strikte toepassing daarvan zal de komende tijd essentieel zijn voor het kunnen en mogen doorkoersen. Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het Coronavirus te blijven beheersen terwijl professionals hun werk in deze nieuwe setting weer kunnen uitvoeren.

Het besluit om deze herstart mogelijk te maken is het resultaat van een intensieve en goed afgestemde gezamenlijke inzet van iedereen die hierbij betrokken is: ministeries, overheidsinstanties, Sectorraad Paarden, management VPW, baanbesturen, VDRP en wedvergunninghouder. Daarvoor wil het bestuur haar zeer grote erkentelijkheid uitspreken.

We doen er nog toe in Nederland!

Laten we deze kans grijpen om ons in de toekomst nog beter en positiever te profileren om de continuïteit ook in tijden van crisis te kunnen blijven garanderen!

 

Bestuur SNDR in samenwerking met Management Victoria Park Wolvega

Nog geen groen licht voor herstart draverijen achter gesloten deuren

Na bijzonder intensief overleg tussen de betrokken partijen en de overheid is er in tegenstelling tot de verwachting vandaag nog geen toestemming verkregen voor de gewenste herstart van onze sport.

Op dit moment kan er helaas daarvoor dus nog geen groen licht gegeven worden.

De verwachting is nog steeds, dat er op heel korte termijn, conform een strikt corona-protocol, kan worden gekoerst achter gesloten deuren. In zeer nauwe samenwerking met het management van VPW, blijven we ons daarvoor maximaal inzetten!

het bestuur SNDR

Draverijen in Frankrijk open voor buitenlandse deelnemers!

Hedenmorgen heeft le Trot bevestigd dat de buitenlandse dravers, onder het voorbehoud dat de grenzen open blijven en er vanuit de overheid geen aanvullende regels worden opgelegd, kunnen inschrijven en deelnemen aan de Franse koersen.

Voor wat betreft de Volbloeds is dat, evenals in Duitsland, niet mogelijk, we zijn hierover in contact met France Galop en het Direktorium en proberen daar zo spoedig mogelijk verandering in te brengen.

KOERSEN ACHTER GESLOTEN DEUREN: NOG EVEN GEDULD!

Wachten duurt lang, zeker in deze tijd.

Vanuit het bestuur SNDR hechten we aan transparantie en daarom melden we hier de stand van zaken op 1 mei, 20.00 u.

Vandaag, vrijdag 1 mei, heeft er overleg plaatsgevonden tussen de vertegenwoordiging van de Sectorraad Paarden en beleidsmedewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Tijdens deze bijeenkomst is er ook uitgebreid gesproken over het door het bestuur SNDR ingediende plan van aanpak om de herstart van de koersen in Nederland – achter gesloten deuren en volgens een strikt coronaprotocol – mogelijk te maken.

Dat plan is in nauwe samenwerking met het management van Victoria Park tot stand is gekomen.

Het plan vanuit de sector is goed onderbouwd

Het bestaat uit een gedegen argumentatie waarom een benadering van de koersen zoals in Scandinavië, waarbij een drafbaan wordt aangemerkt als reguliere arbeidslocatie vergelijkbaar met een bouwplaats.

Daarnaast is in het plan een uitgebreid protocol opgenomen waarmee wordt gegarandeerd dat de koersen, achter gesloten deuren kunnen worden verreden waarbij alle nu geldende restricties kunnen worden gehandhaafd.

Belangrijke factoren daarbij zijn de strikte vereiste om 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren, een maximale aanwezigheid van 100 personen die direct betrokken zijn bij de uitvoer van de koersen en dus geen publiek, minimalisatie van de verblijfsduur op de koersvast, ruimschoots beschikbaarheid van ontsmettingsmiddelen, etc. In Scandinavië wordt dit zoals bekend al wekenlang met succes toegepast.

Op die wijze kunnen koersen worden verreden en kunnen voornamelijk via online weddenschappen op de koersen worden gerealiseerd. Daarmee kan wedomzet worden gegenereerd waardoor er door de afdracht daarvan via ZEbetting & Gaming prijzengelden worden gegenereerd. Op deze wijze kan het zeer kwetsbare financiële ecosysteem van onze sector (1.500 banen) weer enigszins op gang komen. De schade loopt, na 6 weken al in de miljoenen euro’s.

Stand van zaken op 1 mei, 20.00 uur.

Tijdens het eerder benoemde overleg is er vandaag helaas nog geen groen licht gegeven om de herstart van de koersen in Nederland daadwerkelijk te gaan realiseren op korte termijn. Dat is een grote klap voor de drafsport aangezien er in het meest recente noodplan vanuit de sport gestreefd om vanaf vrijdag 8 mei eindelijk weer te gaan koersen.

Er is vanmiddag door het ministerie aangegeven dat een beoordeling van het ingebrachte plan met de daaraan gekoppelde protocollen nadere bestudering noodzakelijk maakt.

Vervolgstap: uiterlijk 8 mei een advies

Daartoe is een zogenaamde interdepartementale werkgroep (met leden afkomstig vanuit meerdere ministeries en instanties) ingesteld die binnen een termijn van 10 werkdagen tot een relevant advies moet komen. Het betreft daarna een advies dat aan de betrokken Veiligheidsregio’s zal worden gestuurd die uiteindelijk de Gemeentes waar de koersbanen in gelegen zijn hierover adviseren om tot finale besluitvorming te komen. Het plan van de SNDR is afgelopen maandag (27 april) aangeboden zodat vandaag is gesteld dat er uiterlijk volgende week vrijdag (8 mei) een advies vanuit de werkgroep bekend kan zijn.

De beoordeling van het plan staat overigens niet op zichzelf maar er zijn meerdere plannen en protocollen aangeboden ook vanuit de andere hippische disciplines bijvoorbeeld voor het herstarten van keuringen. De werkgroep zal naast een positief of negatief advies overigens geen verdere suggesties doen om aanpassingen door te voeren in het aangeboden protocol. Dat de drafsport zelf een coronaproof-protocol heeft ontwikkeld, met dank aan Zweedse collega’s is een pré.

Flexibiliteit gevraagd

Onze sport is, zo weten we, zeer flexibel om snel na het verkrijgen van formele toestemming weer te kunnen gaan koersen. Voor de eerste herstart meetings liggen al concept-uitschrijvingen klaar vooral voor de koersen op VPW. Die flexibiliteit komt van pas want snel acteren zal dan zeker noodzakelijk zijn.

Op korte termijn zal worden gecommuniceerd wanneer er vooraangiften kunnen worden gedaan om zo kort mogelijk na het advies (op 8 mei a.s.) en de daaropvolgende besluitvorming binnen de Veiligheidsregio en de Gemeente weer te kunnen gaan koersen.

Kortom we zijn vandaag weer een stapje dichter bij een mogelijke herstart gekomen, wat een motivatie moet zijn om zich gezamenlijk daar volledig op te gaan richten de komende week.

Vanuit de SNDR en vanuit VPW zal de noodzaak en urgentie constant blijven worden benadrukt bij alle betrokken instanties.

Een stap verder

Wij oordelen dat er in Nederland maatschappelijk verantwoord kan worden gekoerst rekening houdend met alle geldende maatregelen en restricties waarbij de goede gezondheid van alle betrokkenen constant als uitgangspunt zal worden gebruikt.

Net als het management van VPW zijn wij teleurgesteld dat er vandaag nog geen groen licht is gekomen voor ons plan, dat ons inziens aan alle eisen voldoet, en dat voor veel bedrijven en werknemers in onze sector het verschil zal maken in wel of niet voortbestaan van bedrijf en/of arbeidsplaats.

We richten onze energie de komende dagen op het verkrijgen van het groene licht en hopen dat de beroepsgroep klaar zal staan om snel te handelen zodra we mogen koersen achter gesloten deuren en volgens een strikt coronaprotocol.

uitbreiding van de mogelijkheid om paarden te certificeren t.b.v. export op gezamelijk in te plannen dag

Vanaf komende week is er een uitbereiding van het aantal locaties waar paarden gecertificeerd kunnen worden t.b.v. export.

Het gaat hierbij om:

Horses2fly                                         -Jistrum

Gelissen                                            -Echt

Amstelhorse Hotel                         -Amstelveen

Koekkoek int Horsetransport         -Slagharen

Er is aan de SNDR gevraagd om te inventariseren welke dag en welke locatie het beste uitkomt om dan vervolgens die dag te reserveren voor de SNDR en de keuringen van de betrokken koerspaarden.

Willen de betrokken trainers, voor maandag 10:00 uur aanstaande via mail, drafsport@ndr.nl , hun voorkeur voor een locatie aangeven en om welke paarden het zou gaan, dan gaan wij kijken of er een reservering bij één van de vier locaties kan worden gemaakt.

Kortebaandraverij Hoofddorp geannuleerd

Klik hieronder voor het persbericht van de stichting kortebaan Hoofddorp.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Persbericht Stichting Kortebaan Hoofddorp

Persbericht van France Galop LeTROT omtrent het hervatten van de koersen per 11 mei 2020

Klik hieronder voor het persbericht van France Galop en LeTROT omtrent het hervatten van de koersen per 11 mei 2020.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

PR France Galop LeTROT The racing industry is ready to resume the sport behind closed doors from 11 May

Een update van het bestuur van SNDR, per 22 april 2020 (n.a.v. de verklaring van de Minister-President op dinsdag 21 april:

De meest gestelde vragen in onze sector zijn zeker na gisteravond logischerwijs:

  • ‘Wanneer wordt er weer gekoerst in Nederland?’
  • ‘Hoe kunnen we het Scandinavische model van koersen achter gesloten deuren met een strikt corona-protocol ook hier invoeren?’

Binnen de SNDR wordt in nauw overleg met de overheid, experts, baanbesturen en professionals gekeken naar diverse scenario’s om, in lijn met de dan geldende richtlijnen van de overheid, de draverijen en rennen in ons land, op maatschappelijk verantwoorde wijze zo snel mogelijk weer te organiseren. Dit zeker ook gezien de enorme economische schade die de stilstand (sinds 12 maar 2020) heeft opgeleverd voor onze sector.

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 21 april kan de conclusie worden getrokken dat koersen in Nederland de komende maanden alleen achter gesloten deuren zal kunnen gaan plaatsvinden.

Dat biedt voor de drafsporteconomie zeker kansen aangezien er diverse noodplannen en scenario’s zijn ontwikkeld waarmee dit kan worden uitgevoerd (net als in Scandinavië waar professionals achter gesloten deuren hun standaard ‘koers werkzaamheden’ uitvoeren waardoor de economische schade nog enigszins beperkt kan worden en de paarden kunnen worden ingezet in de koersen waarvoor ze constant worden getraind). Dit vergt echter logischerwijs goedkeuring vanuit de overheid en daar zullen we de komende dagen onze maximale energie in steken.

We kunnen dus op dit moment vanuit de SNDR helaas nog geen datum noemen waarop het koersen hervat kan worden maar het is de hoogste prioriteit van iedereen werkzaam in en betrokken bij de drafsport om het koersen achter gesloten deuren op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken binnen de richtlijnen van de daartoe opgestelde en goedgekeurde protocollen.

Wij steunen als SNDR uiteraard het actuele noodplan van Victoria Park Wolvega dat z.s.m. – het liefst per 1 mei 2020 – volgens het Scandinavische model wil gaan koersen, achter gesloten deuren met een strikt corona-protocol.

Hiervoor zijn wij echter afhankelijk van de instemming vanuit de overheid, waaronder de lokale Gemeente en de Veiligheidsregio’s.

Ook wordt er door de SNDR binnen de structuur van de Sectorraad Paarden intensief overlegd met de betrokken ministeries om zo spoedig mogelijk het bovenstaande te kunnen gaan realiseren, om een duidelijk beeld richting de overheid te schetsen wat de actuele economische impact is van de huidige restricties voor de draf- en rensport in Nederland en om gezamenlijke druk uit te oefenen om de export van paarden weer op grotere schaal mogelijk te maken.

Het Bestuur SNDR zal binnenkort met een nadere toelichting komen.”

Mogelijke uitschrijving meetings / exportkeuringen

In voorbereiding op de het eventueel, ​onder het nodige voorbehoud, versoepelen van de momenteel geldende COVID-19 maatregelen na 28 april 2020 is de SNDR bezig met het uitwerken van twee ​mogelijke scenario’s.

 In het eerste scenario zal de eerste koersdag op  1 mei op Victoria Park Wolvega plaatsvinden. Hoe deze meeting ingevuld gaat worden (wel of niet met publiek, maximaal aantal koersen, uitschrijvingen met inachtneming wat er met de Premium koersen gebeurt, enz.) wordt momenteel, ​in overleg met partijen, bekeken en zullen wij u zo spoedig mogelijk over informeren. In dit scenario zullen de klassieke koersen niet worden verplaatst.

In het tweede scenario gaat er op 1 juni weer worden gekoerst en zal de eerste meeting worden verreden op ‘Drafcentrum Alkmaar’. Het klassieke seizoen zal dan worden opgeschoven. Voor de exacte invulling van het koers programma binnen dit scenario informeren wij u zo spoedig mogelijk. Kort na 28/04 zal daarover een banenoverleg worden gepland.

Mocht er door veranderde regelgeving voor deze tijd de mogelijkheid bestaan om, op een maatschappelijk verantwoorde manier, te kunnen gaan koersen zullen wij zeker hierop anticiperen en op korte termijn, in overleg met de banen, een aangepast koersprogramma uitschrijven.

 Daarnaast is de SNDR via de SRP bezig om druk uit te oefenen/(te leggen) bij de NVWA om de benodigde keuringen voor export weer te hervatten met bestaande bezetting, of om deze keuringen, bij wijze van noodmaatregel,  te laten uitvoeren door niet NVWA dierenartsen. Dit om zo de export van dravers en volbloeds voor sport- en fokdoeleinden, zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Wij verwachten hier aan het eind van de week hopelijk uitsluitsel over te kunnen geven.