Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

De Corona maatregelen hebben ook een enorm effect op de paardensector. De paardensector is een
specifieke sector die te maken heeft met het welzijn van paarden en de sector wordt door de
coronacrisis hard getroffen. Te denken valt aan manegebedrijven waar de manegelessen zijn
stilgelegd en waar de kosten wel doorgaan, evenementen, wedstrijden en keuringen die zijn stilgelegd
waardoor bedrijven en organisaties schade lijden, training- en africhtingstallen waar het werk deels
komt stil te liggen en de handels en exportstallen die plots stil zijn komen te liggen. Ook bij
serviceverleners en retailbedrijven is de handel stil komen te liggen.

De SRP is momenteel bezig met een inventarisatie onder de dragende organisaties.

Het kabinet heeft vanavond aangegeven dat “uitzonderlijke tijden om uitzonderlijke maatregelen”
vragen en vandaag besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen.

Het kabinet geeft aan dat doel is om naast de volksgezondheid ook banen en inkomens te
beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De
maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen
een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra
kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Niemand weet hoe lang de crisis zal duren. De maatregelen moeten ook nog worden uitgewerkt maar
de hoofdlijnen van de maatregelen zijn bekendgemaakt. De komende periode worden de maatregelen
uitgewerkt. De exacte uitwerking moet worden afgewacht. Met het niet betalen van belasting kan
vandaag worden begonnen.

De voor de paardensector meest belangrijkste maatregelen in het kort:

 • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht kan bij het UWV voor een periode van drie maanden
  een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk
  van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde
  tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is
  dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de
  subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo
  spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.
  Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend.
  Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de
  nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling
  vanaf 1 maart.
 • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  Het gaat om een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.
 • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst
  stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en
  omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te
  worden betaald. De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven.
 • Compensatieregeling getroffen sectoren
  De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in
  een aantal sectoren in het bijzonder. Het is nog niet helemaal duidelijk welke sectoren onder de
  regeling vallen. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende
  maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed
  voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers terecht?
Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen
ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl/coronavirus

Alle koersdagen in Nederland tot 6 april 2020 geannuleerd!

De overheid heeft 15 maart aanvullende restricties opgelegd inzake het Covid-19 virus. Deze hebben als doel verplaatsingen en samenzijn zoveel mogelijk te beperken en zo verdere verspreiding van het Corona virus te minimaliseren waardoor minder mensen getroffen zullen worden.

Gezien het genomen overheidsbesluit en in lijn met de KNHS en NOC*NSF dienen paardensport-bedrijven of -verenigingen zonder eigen paarden, hun accommodatie de komende tijd te sluiten voor evenementen of andere activiteiten.

Hierdoor ziet de Stichting Ned. Draf- en Rensport zich genoodzaakt de volgende meetings te annuleren:

 

– VPW                  woensdag 25 maart

– Groningen        zondag 29 maart

– VPW                  woensdag 01 april

– Duindigt            zondag 05 april

 

 

Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast serieuze maatregelen treffen en hun klanten hierover informeren.

 

De overheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel en/of via de kamerbrief (CE-AEP/20072624) over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Te denken valt aan werktijd verkorting en mogelijk deeltijd WW. Ook is er een regeling via de “borgstelling MKB-kredieten” welke op uw bedrijf van toepassing zou kunnen zijn.

 

Het kantoor van de SNDR is per direct en tot en met 6 april, gesloten voor bezoekers. De SNDR blijft van maandag tot en met vrijdag per mail en beperkt telefonisch bereikbaar.

Eind maart zal op basis van de dan geldende restricties worden beoordeeld wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de verdere geplande meetings in april.

Kwalificaties en Examens Duindigt 21 en 28 maart geannuleerd

Gezien de door de overheid opgelegde restricties inzake het Covid-19 virus, met als doel verplaatsingen en samenzijn zoveel mogelijk te beperken en zo verdere verspreiding van het Corona virus te minimaliseren waardoor minder mensen getroffen zullen worden, ziet de Stichting Ned. Draf- en Rensport zich genoodzaakt de op 21 en 28 maart geplande kwalificaties en examens  op de Draf- en renbaan Duindigt, te annuleren.

Aan de hand van de nieuwe richtlijnen zullen er nieuwe dat worden gepland.

IN MEMORIAM JAAP WERNERS

 

Jaap Werners (foto: KNHS)

Deze week bereikte ons het bericht van overlijden van de heer Jaap Werners, oud algemeen secretaris van de NDR. Werners (79) was al enige tijd ziek, waardoor hij zijn activiteiten noodgedwongen op een laag pitje moest zetten.
Werners was vele jaren verbonden aan de NDR, onder meer als inspecteur van het stamboek, maar ook in alle denkbare functies op de koersbanen. Toen de toenmalig algemeen secretaris Co Govers in 1979 een transfer naar de totalisator maakte was Jaap Werners de logische opvolger.
In zijn nieuwe functie kwam Jaap allerminst in een gespreid bedje terecht, want de decenniumwisseling markeerde tevens het einde van de vette jaren voor de draf- en rensport. Spelomzetten – en inherent hieraan de inkomsten voor de sector – liepen drastisch terug , wat voor het Ministerie van Landbouw, waaronder sport en fokkerij toen nog ressorteerden, aanleiding was om een dramatische herstructurering in te zetten. De bestuurlijke verantwoordelijkheid werd door het ministerie in handen gegeven van een nieuw orgaan, het sectorfonds.
Werners, niet alleen een paardenman in hart en nieren maar ook een uiterst kundig bestuurder, had grote moeite met de destructieve beleidslijnen van de nieuwe machthebbers en het duurde dan ook niet lang voordat hij, na een op non-actiefstelling gevolgd door een succesvolle ontslagaanvechting, zijn functies bij de NDR neerlegde om voor zichzelf te gaan beginnen. Samen met oud-NDR PR-man Leen Rijkers Meinen richtte hij Cavalcade op, een bureau gespecialiseerd in o.a. taxatie en aankoopbegeleiding van paarden.
Naast deze werkzaamheden vervulde Werners nog vele bestuurlijke functies in de hippische wereld. Zo was hij o.a. voorzitter van de KWPN-hengstenkeuringscommissie en speelde hij als voorzitter van de KNF een leidende rol in de transitie van de paardensportbonden naar de KNHS, waarvan hij zelf vicevoorzitter zou worden.
Ook na zijn afscheid als algemeen secretaris bleef Jaap betrokken bij zijn grote passie, de draf- en rensport, onder meer als fokker en begin jaren negentig ook als manager van Duindigt.
Zo af en toe kon je Jaap nog weleens op een koersbaan aantreffen. Nooit opvallend of op de voorgrond tredend, daar was hij de persoon niet naar. Wel desgevraagd altijd behulpzaam en bereid tot welgemeend advies.
Een groot paardenman en aimabel mens is heengegaan. De leegte die hij nalaat in de hippische wereld is enorm.
Bestuur en medewerkers van de NDR wensen de familie en verdere nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Rhino in Gelsenkirchen

Uit een bloedmonster,  genomen op 20 januari op de drafbaan  van Gelsenkirchen  bleek een paard besmet te zijn met het paardenherpesvirus 1. Het resultaat was beschikbaar op donderdag 23 januari.

Er zijn quarantainemaatregelen getroffen voor de stal waarin het paard was gestationeerd en op vrijdag 24 januari heeft een dierenarts in opdracht van de HVT monsters afgenomen bij de overige paarden uit de desbetreffende stal. Hieruit kwam een tweede geval naar voren.

Tot nader order is de drafbaan Gelsenkirchen gesloten en is het niet toegestaan om met paarden van en naar de baan te reizen. De stal waar de twee positieve gevallen zijn geconstateerd is hermetisch afgesloten en tot nader order mag geen van de daar gestationeerde paarden de stal verlaten.

De komende dagen zullen alle zich op de baan en aanpalende landouwen bevindende paarden worden getest op Equine Herpesvirus 1.

Voorlopig zal er op Gelsenkirchen niet gekoerst kunnen worden.

Passe-partouts 2020

Deze week wordt een begin gemaakt met de productie en distributie van de passe-partouts voor het jaar 2020.

Mocht u in 2019 niet in het bezit zijn geweest van een pasje en u heeft voor 2020 een Nederlandse trainers- of rijdersvergunning, wordt u vriendelijk verzocht om een pasfoto*  te sturen naar het kantoor van de NDR. Dit mag per post of per e-mail.

Naar verwachting zullen alle vergunninghouders begin maart in het bezit zijn van hun nieuwe passe-partout.

Wij maken u erop attent dat de pasjes slechts eenmalig vrij van kosten zullen worden verstrekt. In geval van verlies of diefstal kan een duplicaat worden verstrekt. Hiervoor zal een bedrag van € 10,00 per pasje in rekening worden gebracht.

*Pasfoto’s kunnen per post worden opgestuurd naar Stichting NDR, Postbus 60, 2240 AB – Wassenaar, of via e-mail naar drafsport@ndr.nl

De foto’s dienen van goede kwaliteit te zijn (GÉÉN kopieën van paspoort-,rijbewijsfoto’s etc.).

GELIEVE WIJZIGINGEN AANGAANDE INTRODUCEEKAARTEN Z.S.M. DOOR TE GEVEN AAN DE NDR.

BELANGRIJKE INFO INZAKE INSCHRIJVINGEN FRANSE KOERSEN

Wij maken trainers die met hun (niet-Frans geregistreerde) paarden willen deelnemen aan draverijen in Frankrijk attent op de volgende VERPLICHTE bescheiden en informatie, die uiterlijk 24 uur voor het sluiten van de inschrijvingen ten burele van LeTROT gedeponeerd dienen te zijn:

 

 • Uitvoercertificaat (*)
 • Vergunningbevestiging voor eigenaar en trainer (*)
 • Kleuren van de eigenaar of de rijder
 • 6 laatste verrichtingen van het paard
 • Plaats van stalling van het paard

De met (*) aangegeven informatie zal worden verstrekt door de NDR.

Van de kleuren van de eigenaar of rijder dient een foto te worden meegestuurd

Het in dit bericht bijgesloten formulier dient eveneens volledig ingevuld aan LeTROT te worden geretourneerd.

Inschrijvingsformulier LeTROT

Het verstrekken van genoemde informatie dient per e-mail (courses@letrot.com) of per fax (00 331 49 77 17 03) te geschieden. Let op dat u gebruikt maakt van het hier aangegeven e-mailadres of faxnummer, anders wordt de inschrijving niet geaccepteerd!

Wijziging voorwaarden Monté Finale Groningen 15 september

Startgerechtigd zullen zijn alle paarden die dit seizoen minimaal één keer zijn gestart in een montékoers op Groningen.

WK Beroepsrijders: Rick Ebbinge eerste Nederlandse Wereldkampioen

Een primeur voor Nederland: Rick Ebbinge werd op Zweedse bodem gehuldigd tot Wereldkampioen drafsport. Met een score van 199,5 punten bleef hij ruimschoots voor op de Amerikaan Yannick Gingras en de Zweedse bronswinnaar Ulf Ohlsson.

Vrijdag is de Nederlandse kampioenspikeur Rick Ebbinge in Zweden op de drafbaan Gävle tot wereldkampioen bij de beroepsrijders gekroond. In totaal bestond het WK uit 24 koersen die op verschillende banen in Zweden zijn verreden.

Aan het kampioenschap namen de beste pikeurs uit de wereld deel. Rick Ebbinge behaalde uit die koersen het hoogste aantal punten: 199,5 o.a. doordat hij 4 koersen wist te winnen. Op de tweede plaats eindigde de Amerikaanse pikeur Yannick Gingras met 193,5 punten en derde werd de Zweedse rijder Ulf Ohlsson met 191,5 punten.

De strijd om het kampioenschap bleef spannend tot de laatste koers waarin Rick Ebbinge met zijn paard als zevende eindigde en daarmee voldoende punten scoorde om zijn gedroomde wereldkampioenschap binnen te halen.

Stevige concurrentie

Op het WK nam hij het niet op tegen de eerste de beste: runner up Yannick Gingras won al meer dan 7.000 koersen, waaronder de Canadian Pacing Derby en de Maple Leaf Trot. Daarnaast won hij vijf keer op rij de Hambletonian Oaks.

Het is voor het eerst dat een Nederlandse pikeur wereldkampioen wordt van dit hoog aangeschreven en prestigieuze ‘World Driving Championschip’ van de ‘International Trotting Association’.

Bron: Horses.nl/NDR/WDC19

 

1 Rick Ebbinge  Nederland 199,5
2 Yannick Gingras VS 149,5
3 Ulf Ohlsson Zweden 193,5
4 Doug McNair Canada 189,5
5 Eirik Höitomt Noorwegen 187,0
6 Matthew Williamson Nieuw-Zeeland  181.5
7 Mika Forss Finland 177,0
8 Franck Nivard Frankrijk 162,0
9 James MacDonald Canada 109,0
10 Michael Nimczyk Duitsland 151,5
11 Rodney Gatt Malta 142,0
12 Todd McCarthy Australië 136,0
 

Kortebaanreglement 2019

Het kortebaanreglement 2019 is te downloaden via onderstaande link.

Kortebaanreglement 2019