Herinvoering zweepverbod op de kortebaan met ingang van 2017

Op 1 augustus 2012 werd het verbod op het zweepgebruik op de kortebaan opgeheven nadat dit anderhalf jaar van kracht was geweest. Het bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) besloot hiertoe na een intensieve ‘lobby’ vanuit de deelnemers, gesteund door de Vereniging van Draf- en Rensport Professionals (VDRP). Zweepgebruik werd uitsluitend toegestaan in het startvak om de paarden in het belang van een correcte startprocedure te corrigeren. Verder gebruik van de zweep ter aansporing tijdens de ritten van alle omlopen van de kortebaan is reglementair geheel verboden. Het draverijcomité wordt geacht hiervoor de witte vlag te geven, wat betekent dat het betreffende paard in die rit is uitgeschakeld, en de pikeur te bestraffen.

Na vrijwel ieder kortebaanseizoen zijn de reglementen over het zweepgebruik op de kortebaan aangepast om de toepasbaarheid ervan te verbeteren. Na vierenhalf jaar is er voldoende ervaring opgedaan om het geldende beleid te evalueren. Het bestuur van de SNDR heeft de afgelopen tijd advies ingewonnen bij alle relevante belanghebbenden: het bestuur van de Bond van Harddraverijverenigingen en -stichtingen in Nederland (‘de Kortebaanbond’ met daar binnen de Kortebaanadviescommissie en de Kortebaanreglementencommissie), de Klankbordgroep en diverse leden van de draverijcomités, een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging van Draf- en Rensport Professionals en de raad van toezicht van de SNDR. Uit deze uitgebreide consultatieronde is volgens het bestuur een voldoende breed draagvlak gebleken om het zweepgebruik met ingang van het kortebaanseizoen 2017 opnieuw te verbieden.

Een van de statutaire taken van het bestuur van de SNDR is het waarborgen van de integriteit van het koersverloop, dus ook op de kortebaan. Dat is een belangrijke voorwaarde waaronder de Kansspelautoriteit de wedvergunning aan Sportech/Runnerz heeft verstrekt, en deze is ook vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de SNDR en Runnerz en in alle betreffende reglementen. De afgelopen jaren, ook in 2016, is meermalen gebleken dat het zweepgebruik op de kortebaan niet altijd effectief, uniform en consistent kan worden beoordeeld. Het komt hierbij immers aan op directe menselijke waarneming en de daaraan gekoppelde actie (vlaggebruik). Hierdoor zijn diverse onduidelijke en discutabele situaties ontstaan die niet bijdragen aan het imago van de drafsport in het algemeen en de kortebaan in het bijzonder. De jurering op de kortebaan is geen sinecure en blijft mensenwerk, waarbij de waarneming en onmiddellijke besluitvorming een cruciale rol spelen die uniek is binnen de sport.

Naast de handhaving zijn ook andere factoren in de besluitvorming meegenomen. Het publiek op de kortebaan, dat vaak voor het eerst of slechts eenmaal per jaar in de eigen woonplaats een kortebaan bezoekt, ervaart zweepgebruik in het algemeen als dieronvriendelijk. In toenemende mate lijkt dit ook bij de vergunningverlening door gemeenten een rol te gaan spelen. De herinvoering van zweepverbod zal voor de start van het seizoen, in overleg met de Kortebaanbond, worden verwerkt in de reglementen die vervolgens zullen worden gepubliceerd.

Attentie eigenaren en trainers van Franse paarden

Ter informatie aan onze deelnemers melden wij dat Le Trot per 1 februari a.s. kosten zal gaan berekenen voor de afgifte van tijdelijke- en definitieve uitvoercertificaten.
Deze kosten zullen gaan bedragen:
Euro 50,00 voor tijdelijk
Euro 150,00 voor definitief

Een standaard formulier om een uitvoercertificaat aan te vragen is te zien en te downloaden onder het kopje Downloads / Stamboek

NVWA voert weer welzijnsinspecties uit bij professionele paardenhouders

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan vanaf heden, net als vorig jaar, extra inspecties uitvoeren bij maneges, pensionstallen, fokkerijen en opfok-, handel- en trainingsstallen. Tijdens de inspecties controleren inspecteurs of de bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn.

Huisvesting van paarden
Paardenhouders moeten zich houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Inspecteurs kijken bij de inspectie bijvoorbeeld of de paarden voldoende ruimte hebben en of er voldoende licht is in de stallen. Verder moeten de dieren een schone en droge ligplaats hebben en mogen er in de stallen geen uitstekende scherpe randen zijn waar de dieren zich aan kunnen verwonden.

Paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit houders van dieren overtreden kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen. Bij ernstige overtredingen en bij overtredingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren maakt de NVWA proces-verbaal op. Daarnaast kan de NVWA ook bestuursrechtelijk optreden tegen overtredingen. De extra inspecties bij paardenhouders hebben tot doel de naleving in de paardensector beter in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren

Kwalificatiereglement Trotteur Français 2017

Het Kwalificatiereglement Trotteur Français is naast reglementen van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) van toepassing op alle deelnemers aan de door de NDR, onder auspiciën van de SECF, georganiseerde kwalificaties.

De paarden zijn startgerechtigd indien:

– De eigenaren het paspoort, voor de inschrijving in de kwalificatie, hebben laten valideren door de IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation).
– Het paspoort voorzien is van een geldige vaccinatie (basis-enting met herhaling binnen de drie maanden, gevolg door een herhaling binnen de zes maanden, daarna elke twaalf maanden)
– Het paard mag alleen aan kwalificaties deelnemen nadat het gedurende een periode van twee (2) maanden in training is geweest bij een trainer met een door de NDR verstrekte c.q. erkende licentie.

Indien een paard zich monté kwalificeert is het paard alleen startgerechtigd in monté-koersen, tot het moment dat het een winsom in deze discipline heeft, of zich aangespannen herkwalificeert.

Aan een (her-) kwalificatie mogen maximaal 8 combinaties deelnemen.

De diverse disciplines zullen ieder in hun eigen kwalificatieproef starten en de tweejarige paarden zullen altijd een eigen kwalificatiekoers hebben.

De paarden moeten met hoefbeslag starten. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan is de kwalificatie ongeldig en zal er een boete van €100,- worden opgelegd.

De afstand van de kwalificaties is 2100 meter met bandenstart.

De paarden dienen anderhalf uur voor aanvang van de kwalificaties op het wedstrijd terrein aanwezig te zijn en ter identificatie te worden aangeboden.

Paarden die reeds aan de kwalificatie-eisen zoals gesteld in het “Reglement de la Société de Cheval Français” voldoen, kunnen niet deelnemen aan de kwalificaties.

De kwalificatietijden zijn:

leeftijd Periode Aangespannen Monté

Tweejarige paarden mei t/m juli 1,21,0 1,21,5
augustus t/m december 1,20,5 1,21,0

Driejarige paarden januari t/m mei 1,20,0 1,20,5
juni t/m december 1,19,0 1,19,5

Vierjarige paarden januari t/m december 1,18,0 1,18,5

vijfjarige en oudere januari t/m december 1,17,5 1,18,0
paarden

De tijden voor her-kwalificatie zijn:

leeftijd Periode Aangespannen Monté
Driejarige paarden januari t/m mei 1.19,5 1.20,0
juni t/m december 1.18,5 1.19,0
Vierjarige paarden januari t/m december 1.17,5 1.18,0
Vijf- en zesjarige januari t/m december 1.17,0 1.17,5
paarden
Zevenjarige en oudere januari t/m december 1.16,5 1.17,0
paarden

Koerskalender, kortebaankalender en data belangrijke draverijen 2017

De koerskalender 2017, de kortebaankalender 2017 en de data voor de klassieke en belangrijke draverijen in 2017 zijn te zien en te downloaden onder het kopje Agenda op deze site.

AANGEPASTE INLEGGELDEN VOOR DE KLASSIEKERS VANAF DE J-JAARGANG

AANGEPASTE INLEGGELDEN VOOR DE KLASSIEKERS VANAF DE J-jaargang (geboren in 2016)

Hieronder de uitwerking van het NDR bestuursbesluit, gepubliceerd in OB44, om de eerste inlegrondes van de klassiekers (Jonker-& Jofferprijs, Sweepstakes, Derby en Fokkers Trofee) pas te innen vanaf 1 januari van het jaar waarin het paard twee jaar oud wordt.

Jonker/Joffer-prijs J 2018
1e inleggeld € 50,- op 1 januari 2018
2e inleggeld € 100,- op 1 maart 2018
3e inleggeld € 100,- op 1 mei 2018
Vooraangifte € 230,-

Sweepstakes J 2019
1e inleggeld € 15,- op 1 januari 2018
2e inleggeld € 35,- op 1 maart 2018
3e inleggeld € 50,- op 1 juli 2018
4e inleggeld € 80,- op 1 januari 2019
5e inleggeld € 120,- op 1 maart 2019
Vooraangifte € 230,-

Derby J 2019
1e inleggeld € 50,- op 1 januari 2018
2e inleggeld € 50,- op 1 maart 2018
3e inleggeld € 50,- op 1 mei 2018
4e inleggeld € 75,- op 1 juli 2018
5e inleggeld € 75,- op 1 sept. 2018
6e inleggeld € 75,- op 1 nov. 2018
7e inleggeld € 75,- op 1 jan. 2019
8e inleggeld € 100,- op 1 maart 2019
9e inleggeld € 100,- op 1 mei 2019
10e inleggeld € 100,- op 1 juli 2019
Vooraangifte Derby € 900,-
Vooraangifte Merrie Derby € 230,-

Fokkers Trofee J 2019
2e inleggeld € 50,- op 1 maart 2018
3e inleggeld € 75,- op 1 juli 2018
4e inleggeld € 75,- op 1 oktober 2018
5e inleggeld € 100,- op 1 maart 2019
6e inleggeld € 120,- op 1 juli 2019
Vooraangifte Fokkers Trofee € 230,-
Vooraangifte Merrie Trofee € 70,-

Verder is besloten dat vanaf deze jaargang de Productendraverij vervalt en dat de Sweepstakes Troost en de Troost Derby niet meer worden uitgeschreven. De precieze nieuwe uitschrijving van deze klassiekers volgt zo spoedig mogelijk.

Daarnaast heeft het bestuur van de NDR besloten te stoppen met de Breeders Crown-koersen vanaf de K-jaargang.

Wijziging uitschrijving Fokkers Trofee vanaf 2017

De uitschrijving van de Fokkers Trofee koersen wordt vanaf 2017 gewijzigd. De Troost Trofee vervalt. Wel blijft er een hoofdkoers voor alle paarden en daarnaast een afdeling voor alleen merries. Hieronder de nieuwe uitschrijving.

NIEUWE UITSCHRIJVING:

FOKKERS TROFEE H
Uitschrijving in overleg met de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden.
Het prijzengeld van de Fokkers Trofee open afdeling en de Fokkers Trofee Merrie afdeling zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

FOKKERS TROFEE H open afdeling
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2014 geboren zijn.
Afstand 2100 m. Met autostart. Inschrijving gesloten.

Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Startgerechtigd zijn de paarden met het op het moment van de sluiting van de vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Bij gelijke belastbaar bedragen beslist de snelste km tijd als 3 jarige. Indien ook deze gelijk zijn, beslist het lot.

Reserve paarden:
Geen.

Inleggelden:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen.
a. 5e inleggeld € 70 op 1 maart 2017;
b. 6e inleggeld € 115 op 1 juli 2017;
c. 7e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte.

Fokpremie:
20%.

FOKKERS TROFEE-merries afdeling
Draverij van meet voor Nederlandse merries die in 2014 geboren zijn en na betaling van het zesde inleggeld nog staan ingeschreven voor de Fokkers Trofee H. Afstand 2100 m. Met autostart.

Fokpremie:
20%.

Kwalificatie:
Zoals vermeld onder Fokkers Trofee, open afdeling.

Reserve paarden:
Geen.

Inleggeld:
€ 70 op de datum van de vooraangifte.

Identificatie en registratie van paarden

Identificatie en registratie van paarden
Sinds 1 januari 2016 geldt er naast de al bestaande voorschriften, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften staan in EU-verordening 2015/262.
Hieronder wordt aangegeven welke voorschriften voor de houder van een paard, pony of ezel van belang zijn.

Paardenpaspoort
Elk paard moet een paspoort hebben en gechipt zijn. Het paspoort hoort in principe altijd bij het paard te zijn. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen, namelijk:
• Als een paard in een stal of een wei staat en de houder het paspoort onmiddellijk kan overhandigen
• Als het om een nog niet gespeend veulen gaat dat vergezeld gaat van de moeder of zoogmerrie
• Als het paard tijdelijk bereden, gemend, geleid of meegenomen wordt in de buurt van het bedrijf of als paarden verweidt worden
• Als het om een paard gaat dat deelneemt aan een training of proef voor een wedstrijd of evenement waarvoor het tijdelijk het terrein waar dit plaatsvindt moet verlaten
• Als een paard verplaatst of vervoerd moet worden vanwege een noodsituatie

Koop nooit een paard zonder paspoort en neem gelijk met het paard ook het paspoort in ontvangst.
De paspoorten die vanaf 1 januari 2016 worden uitgegeven zien er van binnen iets anders uit dan de oudere paspoorten; de volgorde van de hoofdstukken is anders.
De identificatiegegevens en het hoofdstuk medische behandelingen staan nu voor in het paspoort. Verder heeft ieder paspoort nu een serienummer dat verwijst naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Zo zijn ook blanco (nog niet uitgegeven) paspoorten zonder logo altijd te herleiden naar een paspoortuitgevende instantie.
Sinds 1 januari 2016 moeten de beschrijvende schets én de getekende schets van het paard in het paspoort ingevuld worden, ook al is het paard gechipt. De getekende schets mag alleen achterwege blijven, als in plaats daarvan 2 duidelijke foto’s van het paard in het paspoort worden opgenomen. Na de dood van een paard moet de houder het paspoort binnen 30 dagen inleveren bij de instantie die het heeft uitgegeven.

Identificatietermijn
In Nederland moet een paard binnen zes maanden na de geboorte gechipt zijn en een paspoort hebben. Als deze termijn wordt overschreden, wordt het paard definitief uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie.
Het geboortebericht moet binnen 8 weken na de geboorte zijn opgestuurd teneinde er voldoende tijd is om het veulen te chippen te schetsen en het dna te laten vaststellen. Het dna onderzoek neemt ca. 2 maanden in beslag.

Paspoort aanvragen
Een paspoort wordt aangevraagd bij een paspoortuitgevende instantie in het land waar het paard staat.
Het is de verantwoordelijkheid van de houder van een paard dat de identificatiegegevens in het paspoort altijd actueel en correct zijn.
Dit geldt met name voor:
• De status van het paard of het wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie
• Of het een geregistreerd paard is of niet. Een geregistreerd paard is een paard dat is ingeschreven bij een erkend stamboek of een paard met een FEI-paspoort
• Informatie over het eigenaarschap. Dit hoeft alleen als de paspoortuitgevende instantie dit op grond van haar reglementen eist
Als er iets wijzigt in de identificatiegegevens moet de houder het paspoort binnen 30 dagen indienen bij de instantie van afgifte of, als het paard inmiddels in een ander land is, bij een paspoortuitgevende instantie daar. Een houder mag niet zelf de gegevens in een paspoort veranderen dan wordt het paspoort ongeldig.

Centrale databank
Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoortuitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank. Houders van paarden met een buitenlands paspoort moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. De paspoortuitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de eisen voldoet, het paspoort zo nodig aanvullen en als dit niet kan een nieuw paspoort uitgeven en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank.
Controle op de termijn van 30 dagen na invoer vindt onder meer plaats aan de hand van de datum op het gezondheidscertificaat.

Paarden die tijdelijk in Nederland zijn, zoals in de volgende gevallen, hoeven niet in de centrale databank van RVO.nl te komen:
• Paarden die hoogstens 90 dagen in een andere lidstaat verblijven voor wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden
• Hengsten die met het oog op het fokseizoen in een andere lidstaat verblijven
• Merries die hoogstens 90 dagen voor de fokkerij in een andere lidstaat verblijven
• Paarden die om medische reden in een veterinaire instelling zijn
• Paarden die binnen 10 dagen na invoer in een andere lidstaat worden geslacht

Status wel of niet geschikt voor humane consumptie
Niet elk paard mag geslacht worden voor humane consumptie.
Als een paard niet geslacht mag worden voor humane consumptie, wordt dit aangegeven in het paspoort en dit komt ook in de centrale databank te staan.
Een paard wordt uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie in de volgende gevallen:
1. Als een duplicaat of vervangend paspoort wordt afgegeven
2. Als de identificatietermijn van zes maanden is overschreden
3. Als de eigenaar zelf wil dat het paard niet geslacht wordt
4. Als het paard bepaalde medicijnen toegediend krijgt

Om te controleren of een paard in de centrale databank staat en voor meer informatie over identificatie en registratie van paarden, kijk op de website van RVO.nl:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-vee/paarden/waarom-een-paspoort

Spatborden

Mededeling voor de trainers.
Indien de weersomstandigheden zulks vereisen, kan het dienstdoende draverijcomité beslissen dat sulky’s dienen te worden voorzien van spatborden. Trainers worden eraan herinnerd dat het te allen tijde verplicht is om deze aanwezig te hebben.

Jaarcijfers 2015 van de Stichting NDR

De jaarcijfers 2015 van de Stichting NDR zijn te zien en te downloaden onder het kopje Algemene Downloads op deze site.