Laatste informatie van de overheid inzake de regelingen tegemoetkoming loonkosten

Klik hieronder voor de laatste informatie van de overheid inzake de regelingen tegemoetkoming loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Now-regeling klaar, loketten bijna open

Uitkomst gesprekken over de Wet kansspelen op afstand: compensatie en afdrachten draf- en rensport

Vooruitlopend op artikel in de telegraaf en de publicatie in de Draf- en rensport, hieronder de alvast de link naar de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over compensatie voor de Draf- en Rensport n.a.v de nieuwe wet kansspelen op afstand.

Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

brief over de uitkomst van gesprekken met de draf en-rensport naar aanleiding van de wet kansspelen op afstand

 

 

Hengsten, aangeboden voor dekseizoen 2020

Klik hieronder voor de lijst met voor het dekseizoen 2020 aangeboden hengsten.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Hengsten aangeboden voor dekseizoen 2020

 

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Klik hieronder voor de laatste informatie m.b.t. de maatregelen van de rijksoverheid in het kader van de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Persbericht Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen

Behoud de drafsport in het Stadspark!

De wereld staat momenteel in brand. Het Corona-virus grijpt om zich heen, waardoor elke regering ter wereld ingrijpende maatregelen moet nemen. Dit heeft vanzelfsprekend ook zijn effect op de drafsport in Groningen, in een toch al roerige tijd voor de Stadsparker drafbaan. Het doek dreigt na dit jaar te vallen voor de draverijen in Groningen. Het recente tijdelijke verbod op evenementen en samenkomsten van personen heeft gezorgd voor een forse vermindering van het aantal koersdagen in 2020. Dit alles valt echter in het niets als gedacht wordt aan de gezondheid van u, en van ons allemaal. Niets is belangrijker dan dat. Zodra het weer mogelijk is hopen wij u allen in goede gezondheid te kunnen verwelkomen voor een middag vol spannende draverijen in het Stadspark. Het gemotiveerde bestuur en de enthousiaste medewerkers van “Drafbaan Groningen” werken onverdroten door aan het voorbereiden van de resterende koersdagen in 2020. Een rijke drafsport-traditie die nog vele jaren voortgezet zou moeten worden, die bovendien uitstekend bezocht worden door Stadjers en andere fervente koersliefhebbers. Ook de animo vanuit de landelijke drafsport voor de Groninger drafbaan is groot, te zien aan het grote aantal aanmeldingen van dravers voor de afgelopen koersdagen.

Het nieuws dat de populaire draverijen mogelijk geen vervolg kunnen krijgen per 2021, sloeg in als een mokerslag. Er is een mogelijkheid voor u om uw steun aan de historische 134 jaar oude draverijen in Groningen te laten zien, en dat is door het tekenen van onze petitie. Laat “politiek Groningen” zien dat de drafsport een plek in Stad verdient door hier uw naam te noteren(klikken op link):

https://drafsportinstadspark.petities.nl/

Steunt u de draverijen in Groningen ook?

Exportcertificering fok en/of gebruiksvee vanaf vrijdag 27 maart 2020 tijdelijk opgeschort

Klik hieronder voor de laatste informatie vanuit de Sectorraad Paarden m.b.t. maatregelen van de NVWA die direct invloed hebben op de paardensector.

Brief NVWA 25-03-2020

Bericht bestuur SNDR d.d. 25 maart 2020

Gisteren en vandaag is er de nodige verwarring ontstaan over de reikwijdte van de aangescherpte maatregelen i.v.m. het Coronavirus die door de overheid op maandag 23 maart jl. zijn afgekondigd. Die verwarring werd ingegeven door het initiatief vanuit de KNVB om mogelijkheden te onderzoeken om de voetbalcompetitie na 6 april weer te kunnen gaan hervatten. Daaruit blijkt optimisme, daadkracht en de sterke wens om weer te kunnen gaan voetballen. De wens om weer te gaan koersen bestaat uiteraard ook binnen onze sport maar dan wel als dat ook verantwoord mogelijk is.

Om de ontstane verwarring hierover op te lossen heeft er o.a. contact plaatsgevonden met de Sectorraad Paarden (SRP) die op hun website duidelijk heeft aangegeven dat deze aangescherpte maatregelen ook direct effect hebben op de paardensector. Dit wordt verder gespecificeerd in een lijst die begint met de toepasbaarheid van de restricties voor alle wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni 2020!

Nader onderzoek op de betreffende sites van de rijksoverheid leert dat de organisatie van koersen/meetings van de draf- en rensport valt onder de zogenaamde vergunning- en meldingsplicht zoals die zijn opgenomen in de lokale Algemene Plaatselijke Verordeningen van de Gemeenten waarbinnen de betreffende meetings plaatsvinden. Dergelijke ‘evenementen’ vallen dus inderdaad onder de aangescherpte restricties die maandag van kracht zijn geworden en die van kracht blijven tot 1 juni a.s. Dit geldt daarom voor alle koersen/rennen op de langebanen, de grasbanen en de kortebanen!

Het sprankje hoop dat gisteren is ontstaan blijkt nu dus toch niet levensvatbaar en ons geduld zal voorlopig dus nog wel wat langer op de proef worden gesteld.

Aanscherping maatregelen kabinet en oproep sectorraad paarden om maatregelen goed na te leven

Maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende scherpere maatregelen aangekondigd die met onmiddellijke ingang ingaan en gelden tot 1 juni 2020. Het gaat om aanscherping van social distancing met een duidelijke boodschap om verspreiding van het Coronavirus door mensen in te dammen.

Minister-president Mark Rutte, minister Martin van Rijn (Medische Zorg), minister Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) lichtten de nadere strengere maatregelen toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn.

De bestaande maatregelen die genomen zijn in de aanpak van het coronavirus worden aangescherpt, ook met het oog op de mogelijkheid van een betere handhaving.

 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn o.a.:

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen.

Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

De aangescherpte maatregelen die gelden in de periode tot 1 juni hebben ook effect op de paardensector.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste aangescherpte maatregelen die direct effect hebben op de paardensector tot 1 juni:

  • Alle wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten niet toegestaan tot 1 juni
  • Gemeenten kunnen voor locaties een groepsvormingsverbod opleggen. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.
  • Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag niemand uit het gezin naar buiten. Samen met bijvoorbeeld de accommodatiehouder moet in voorkomend geval gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en beweging van paarden.

De oproep vanuit de Sectorraad Paarden is om de regels goed na te leven en na te denken over de maatregelen die op bedrijfsniveau genomen moeten worden.

 

Er zijn nog veel vragen waarop niet direct een duidelijk antwoord is.

Maandagavond is tijdens de persconferentie aangegeven dat de maatregelen voor de verschillende sectoren nog nader moeten worden uitgewerkt.

De Sectorraad Paarden zal hierover contact onderhouden met het Ministerie.

 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

 

Voor verdere informatie wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl/coronavirus

Coronavirus, SRP en verzoek maatregelen voor de paardensector

We leven in uitzonderlijke tijden. Om de verspreiding van het coronavirus in deze periode waarin er geen controle is toch nog zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen, heeft het kabinet maatregelen genomen. Ook scholen zijn gesloten, waardoor een situatie ontstaat dat ouders met kinderen noodgedwongen thuis moeten blijven om voor hen te zorgen en hen van thuisonderwijs te voorzien. Het kabinet heeft een uitzondering gemaakt voor ouders met zogenaamde ‘vitale beroepen’. Het gaat dan om cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende houden. Deze ouders kunnen een beroep doen op noodopvang en hun kinderen wel naar school of opvang brengen.

Dierenartsen, dierverzorgers en hoefsmeden kunnen weliswaar wellicht onder de voedselketen in brede zin worden geschaard maar staan niet op de lijst van vitale beroepen en dat roept vragen op. Het is van levensbelang dat deze personen hun werk kunnen blijven doen. Het gaat immers om een groep mensen die verantwoordelijk zijn voor dieren die volledig afhankelijk zijn van hun zorg. Die hulpbehoefte zal tijdens deze crisis waarin steeds meer voorzieningen sluiten toenemen. Hulp voor gewonde en zieke dieren kan in veel gevallen niet wachten. Het is van levensbelang voor onze dieren, waaronder paarden, dat dierenartsen, dierverzorgers en hoefsmeden hun werk kunnen uitoefenen, zowel voor spoedgevallen als ook preventief.

De Sectorraad Paarden heeft het Ministerie namens de aangesloten organisaties dringend verzocht om de dierenartsen, dierverzorgers en hoefsmeden op de lijst van cruciale beroepen/vitale processen te zetten, zodat het ook voor hen onder de bekend gemaakt voorwaarden mogelijk is om een beroep te doen op noodopvang voor kinderen.

Op de website van de SRP volgen nadere berichten zodra er meer nieuws is.

Bericht van het bestuur SNDR (24-03-2020)

De ontwikkelingen rond het Corona-virus gaan razendsnel. De inkt van het eerste bericht vanuit de NDR is nog nauwelijks droog of er zijn gisteravond (maandag 23 maart) door de overheid aangescherpte maatregelen vastgesteld. Die aanpassingen maken het onmogelijk om tot 1 juni a.s. koersen te laten verrijden zowel op de lange- als op de kortebaan! Als bestuur van de SNDR kunnen we nu dan ook niet anders dan alle betreffende meetings te annuleren! Dat is uiteraard een grote klap voor de draf- en rensport in Nederland: in totaal betekent dit nu dat 20 langebaan meetings (waaronder 10 Premium meetings!) en 4 kortebanen (2 in mei en voorlopig 2 in juni) niet zullen doorgaan. Het betreft o.a. de traditionele Peerdenpieten meeting op VPW op zaterdag 25 april maar ook enkele belangrijke leeftijdskoersen voor driejarigen: Serie Breeders Course (15 mei) en het Criterium der Driejarigen (24 mei). Ook de start van het Kortebaanseizoen 2020 moet hierdoor worden uitgesteld.

 

Op basis van historische gegevens betekent dit ingeschat een reductie aan inkomsten voor de sport vanuit de afdrachten van de wedomzet van € 650.000 en een totaal aan niet uitgekeerde prijzengelden en fokpremies van meer dan € 410.000! Het zal zeer lastig worden dit ‘verlies’ na 1 juni nog te kunnen gaan compenseren in 2020, te meer omdat het nog onzeker is welke maatregelen mogelijk ook nog na 1 juni van kracht zullen zijn en welke consequenties die zullen hebben voor onze sector.

 

Zoals al in ons eerste bericht aangegeven bestaan de huidige inkomsten slechts uit de wettelijk verplichte 2,5% afdracht op de totale wedomzet van Runnerz/ZEbetting&Gaming. In Europa draait alleen de drafsport in Zweden relatief normaal maar alle meetings worden daar nu wel verreden zonder publiek. Ook is er nog geen duidelijkheid over de doorgang van de Elitloppet 2020 eind mei! De rensport in Europa wordt momenteel alleen in Ierland gecontinueerd maar ook daar zonder publiek. De sector verkeert eigenlijk overal in de wereld in zeer zwaar weer.

 

Verder betekent de huidige situatie dat onze trainers financieel alleen inkomsten verkrijgen uit de pensiongelden zonder dat deze worden aangevuld met percentages van het gewonnen prijzengeld. Eigenaren en fokkers kunnen geen prijzengeld en/of fokpremies incasseren. Dat vraagt uithoudingsvermogen bij alle betrokkenen. De verleiding zal groot zijn om de kosten zoveel mogelijk te reduceren: paarden op rust zetten of zo mogelijk verkopen, mogelijk het dekken van onze fokmerries een jaar overslaan, personele inzet reduceren, etc. Die acties hebben uiteraard ook gevolgen op termijn die niet eenvoudig kunnen worden gecompenseerd. Iedereen moet dergelijke overwegingen natuurlijk zelf maken op basis van de eigen (on)mogelijkheden maar als sport en sector zijn we gebaat bij het handhaven van collectief doorzettingsvermogen.

 

Als bestuur van de SNDR gaan we via de SRP bovenstaande financiële reducties aanhangig maken bij de beleidsmakers binnen de overheid om hiervoor ondersteuning of compensatie te krijgen. Daarin staan we natuurlijk niet alleen. Vele sectoren worden keihard geraakt door deze crisis en de financiële middelen van de overheid zijn en blijven toch beperkt. We moeten dus rekening houden met een zeer lastige periode waarvan het einde nu nog niet in zicht is. Laten we in ieder geval allemaal proberen die periode zo kort mogelijk te houden door het strikt en consequent opvolgen van de opgelegde gedragsmaatregelen!