NVWA voert welzijnsinspecties uit bij professionele paardenhouders

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 02 maart 2016

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren vanaf maart 2016 extra inspecties uit bij maneges, pensionstallen, fokkerijen en opfok- handel- en trainingsstallen. Tijdens de inspecties controleren inspecteurs of de bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn en identificatie en registratie (I&R) van de paarden.
Huisvesting van paarden
Paardenhouders moeten zich houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Inspecteurs kijken bij de inspectie bijvoorbeeld of de paarden voldoende ruimte hebben en of er voldoende licht is in de stallen. Verder moeten de dieren een schone en droge ligplaats hebben en mogen er in de stallen geen uitstekende scherpe randen zijn waar de dieren zich aan kunnen verwonden.

Paardenpaspoort
Alle paarden die ouder zijn dan 6 maanden moeten een paardenpaspoort en een chip hebben. Paarden met een paspoort van voor 1 juli 2009 mogen in plaats van een chip ook beschikken over een DNA-profiel dan wel een ingetekende schets. Het paardenpaspoort moet voorzien zijn van een hoofdstuk medische behandelingen waarin de gegevens over medicijngebruik staan. Het medicijngebruik is belangrijk bij het bepalen of een paard geslacht mag worden voor humane consumptie. Het paardenpaspoort moet altijd in de nabijheid van het paard aanwezig zijn.
Paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit houders van dieren overtreden kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen. Bij ernstige overtredingen en bij overtredingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren maakt de NVWA proces-verbaal op. Daarnaast kan de NVWA ook bestuursrechtelijk optreden tegen overtredingen. De extra inspecties bij paardenhouders hebben tot doel de naleving in de paardensector beter in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. De NVWA voert regelmatig dierenwelzijnsinspecties uit op verschillende bedrijven, zoals/bijvoorbeeld melk-, pluimvee- en varkenshouderijen.

Jaarcijfers 2014 van de Stichting NDR

De jaarcijfers van de Stichting NDR zijn te zien en te downloaden onder het kopje Algemene Downloads op deze site.

Aanvraag tijdelijk uitvoercertificaat Franse Dravers

Met ingang van 1 januari 2015 is het mogelijk om, voor paarden ingeschreven in het Franse stamboek, een tijdelijke uitvoer voor training en deelname aan koersen bij le Trot aan te vragen via de fax cq. e-mail.
Een voorbeeld formulier voor de aanvraag is te vinden op www.ndr.nl (onder het kopje downloads, stamboek)

De aanvraag voor tijdelijke uitvoer dient vergezeld te worden van een fotokopie c.q. scan van de pagina’s 1 t/m 14 van het paspoort en te worden verzonden naar faxnummer: +331 49 77 17 03 of e-mail: bureau-courses@letrot.com

In navolging op dit besluit van Le Trot is het vanaf 31 maart aanstaande niet meer mogelijk dat dravers ingeschreven in het Franse en andere buitenlandse stamboeken, in Nederland in training gezet worden en deelnemen aan koersen zonder geldig uitvoercertificaat.
Uitvoeren voor de fokkerij, zowel tijdelijk als definitief, moeten onveranderd aangevraagd worden bij het IFCE (voormalige Haras Nationaux, www.ifce.fr)

Financieel jaarverslag 2013

Het financieel jaarverslag van de NDR is te zien en te downloaden onder het kopje Downloads op deze site.

Verruiming leeftijdsbepalingen dravers en Engels volbloeds

Conform een besluit van het bestuur van de stichting Nederlandse Draf- en Rensport,
geldt inzake de maximum leeftijd met ingang van het seizoen 2013 het volgende:

Hengsten, ruins en merries van 16 jaar en ouder zijn niet startgerechtigd.

Koerskalender 2013

De koerskalender 2013, de kortbaankalender 2013 en het overzicht van de hoogtepunten in 2013 zijn te zien en te downloaden onder het kopje Agenda op deze site.

Body Protector vanaf 1 januari verplicht

Het dragen van een body protector is in alle drafsport disciplines per 1 januari 2013 verplicht.
De eisen hiervoor kunt u vinden in artikel 2 lid VII van het Drafsport Wedstrijd Regelment, hieronder gepubliceerd.
Reglementswijziging DWR art 2, lid VII:

VII Alle rijders moeten gekleed zijn in een lange witte broek met bies in één van de kleuren van de buis, niet wit zijnde en een buis van dezelfde stof als de broek, dan wel een combinatie van broek en buis uit één geheel, die op onderdelen aan voormelde eisen voldoet.
Het dragen van een goedgekeurde body protector is verplicht, de normen hiervoor zijn: EN 13158 of EC 1621-2 gecombineerd met een specifieke bescherming voor de borstkas.
Voorts moeten rijders een valhelm van een goedgekeurd type dragen, een witte rijdas of witte col en bruine jodphur laarzen of zwarte rijlaarzen. De broek moet zijn voorzien van souspieds.

REGLEMENTEN M.B.T. PREMIUM KOERSEN

ATTENTIE: VOORAANGIFTE UITSLUITEND PER FAX OF E-MAIL.
TELEFONISCHE AANGIFTES ZULLEN NIET WORDEN AANGENOMEN.

NB: HET BESLAG DIENT VERMELD TE WORDEN, EVENALS DE RIJDERSKLEUREN.
(onder vooraangifte wordt verstaan, de aangifte ten kantore NDR.)

Bij de aangifte per fax/e-mail vermelden, naast het paard, de naam, trainer en rijder van het paard:

géén ijzers onder: D4 (D4 staat voor Deferré 4 Pieds’ ofwel alle 4 de ‘voeten’ zonder ijzers)
géén achterijzers onder: DP (DP staat voor Deferré Postérieurs ofwel zonder ijzers achter)
géén voorijzers onder: DA (DA staat voor Deferré Antérieurs ofwel zonder ijzers voor)
4 ijzers onder: géén vermelding

Deze vooraangifte is verplichtend en wijzigingen zijn niet mogelijk .

Controle van de ijzers op de wedstrijddag vindt plaats bij het betreden van de baan.
De combinaties gestald op het entrainement Mollema dienen zich hiervoor bij de ingang van het grote stalterrein bij de baancommissaris te melden.

Geen enkel paard mag deelnemen aan de draverijen, indien het beslag van dit paard niet overeenstemt met dat wat vermeld staat in het koersprogramma. De trainer van het paard zal dan verantwoordelijk gesteld worden en voor de trainer zijn de volgende sancties van toepassing:
• een heffing van € 500,- (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
• het paard mag in de bewuste koers niet starten (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
Indien een paard niet is aangegeven bij het sluiten van de aangifte paarden op de baan,
zal het paard worden beschouwd als niet starter en zal de trainer een heffing worden opgelegd
van € 500,-. (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)

Procedure op de koersdag:
1. Voor de start:

Tijdens de Premium-meetings geldt dat er geen defilé zal zijn. De regie van Equidia zal de paarden voorafgaand aan de koers in beeld brengen, zodat de commentatoren de spelers kunnen informeren over de paarden. Hierbij zal de volgende procedure van kracht zijn:

• Paarden dienen 8 minuten voor de start in de baan te zijn (verplicht) en mogen
de baan niet meer verlaten. Niet tijdig in de baan: heffing € 35,-.
Paarden dienen zich bij het signaal “start over 20 seconden” in de blauwe zone of startvak te bevinden.
• Eventuele veranderingen, waaronder ook wordt verstaan het weer slaan van een afgetrapt ijzer, dienen in de paddock/baan te geschieden. Dit ter beoordeling en goedkeuring van het draverijcomité.
• Het veroorzaken van een valse start zal als volgt bestraft worden:
o 1e valse start: € 50,-
o 2e valse start: € 100,-

2. Reglementen: jurering tijdens en na de koers.

Tijdens de koers zal een combinatie worden uitgeschakeld volgens de reglementen, zoals gesteld in artikel 35 van het Drafsport Wedstrijd Reglement. Daarnaast zijn de volgende regels van kracht:

a) Wanneer een paard 5 galopsprongen of meer maakt in de laatste rechte lijn;
b) wanneer een paard in de laatste rechte lijn 5 passen of meer onregelmatig draaft of in telgang is.

NB: paarden kunnen na onderzoek (enquête) alsnog worden gediskwalificeerd.

Wat betreft de overige reglementen wordt verwezen naar de reglementen van de NDR.

Op de Premium-meetings zal voor alle koersen de procedure voor de start worden gevolgd zoals omschreven voor de Premium-koersen.
Derhalve zal er op deze meetings geen defilé plaatsvinden en worden alle paarden minimaal 8 minuten voor de start in de baan verwacht.
Na dit tijdstip zal het hek worden gesloten en dienen eventuele voorwerkers de baan verlaten te hebben.
De deelnemende paarden mogen de baan tot het einde van de koers niet meer verlaten, .

benoeming comité-leden

Ingevolge een besluit van het bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport zijn de volgende personen benoemd als comité-lid:

Dhr. A. Haks
Dhr. A.J. van Koerten
Dhr. R. Verhoef (tevens voorzitter)
Dhr. P.M. Wiersinga (tevens voorzitter)

HET NEDERLANDS DRAVER-STAMBOEK DEEL XII (2006-2011)

HET NEDERLANDS DRAVER-STAMBOEK DEEL XII (2006-2011)

Het stamboek dravers deel XII zal, gezien de hoge kosten om het op papier te drukken, op dvd worden uitgebracht. Tijdens de jaarvergadering van de fokkers kwam de wens naar voren
om toch de mogelijkheid te hebben om het stamboek in boekvorm te krijgen.
De offerte die daarvoor is aangevraagd levert een prijs op van € 8.426 bij een minimum afname van 300 boeken. Dat is inclusief verzendkosten € 37,50 per stamboek.
Indien er 300 boeken worden afgenomen zal de NDR stamboek deel XII ook in boekvorm laten verschijnen. Degene die belangstelling voor de afname van een boek heeft, moet dit voor 1 september 2012 kenbaar maken via een e-mail, fax of brief aan de NDR.

Stichting NDR, afdeling Stamboek
Postbus 60
2240 AB Wassenaar
Fax 070-3047135
e-mail: info@ndr.nl