Koerskalender, kortebaankalender en data belangrijke draverijen 2017

De koerskalender 2017, de kortebaankalender 2017 en de data voor de klassieke en belangrijke draverijen in 2017 zijn te zien en te downloaden onder het kopje Agenda op deze site.

Identificatie en registratie van paarden

Identificatie en registratie van paarden
Sinds 1 januari 2016 geldt er naast de al bestaande voorschriften, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften staan in EU-verordening 2015/262.
Hieronder wordt aangegeven welke voorschriften voor de houder van een paard, pony of ezel van belang zijn.

Paardenpaspoort
Elk paard moet een paspoort hebben en gechipt zijn. Het paspoort hoort in principe altijd bij het paard te zijn. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen, namelijk:
• Als een paard in een stal of een wei staat en de houder het paspoort onmiddellijk kan overhandigen
• Als het om een nog niet gespeend veulen gaat dat vergezeld gaat van de moeder of zoogmerrie
• Als het paard tijdelijk bereden, gemend, geleid of meegenomen wordt in de buurt van het bedrijf of als paarden verweidt worden
• Als het om een paard gaat dat deelneemt aan een training of proef voor een wedstrijd of evenement waarvoor het tijdelijk het terrein waar dit plaatsvindt moet verlaten
• Als een paard verplaatst of vervoerd moet worden vanwege een noodsituatie

Koop nooit een paard zonder paspoort en neem gelijk met het paard ook het paspoort in ontvangst.
De paspoorten die vanaf 1 januari 2016 worden uitgegeven zien er van binnen iets anders uit dan de oudere paspoorten; de volgorde van de hoofdstukken is anders.
De identificatiegegevens en het hoofdstuk medische behandelingen staan nu voor in het paspoort. Verder heeft ieder paspoort nu een serienummer dat verwijst naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Zo zijn ook blanco (nog niet uitgegeven) paspoorten zonder logo altijd te herleiden naar een paspoortuitgevende instantie.
Sinds 1 januari 2016 moeten de beschrijvende schets én de getekende schets van het paard in het paspoort ingevuld worden, ook al is het paard gechipt. De getekende schets mag alleen achterwege blijven, als in plaats daarvan 2 duidelijke foto’s van het paard in het paspoort worden opgenomen. Na de dood van een paard moet de houder het paspoort binnen 30 dagen inleveren bij de instantie die het heeft uitgegeven.

Identificatietermijn
In Nederland moet een paard binnen zes maanden na de geboorte gechipt zijn en een paspoort hebben. Als deze termijn wordt overschreden, wordt het paard definitief uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie.
Het geboortebericht moet binnen 8 weken na de geboorte zijn opgestuurd teneinde er voldoende tijd is om het veulen te chippen te schetsen en het dna te laten vaststellen. Het dna onderzoek neemt ca. 2 maanden in beslag.

Paspoort aanvragen
Een paspoort wordt aangevraagd bij een paspoortuitgevende instantie in het land waar het paard staat.
Het is de verantwoordelijkheid van de houder van een paard dat de identificatiegegevens in het paspoort altijd actueel en correct zijn.
Dit geldt met name voor:
• De status van het paard of het wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie
• Of het een geregistreerd paard is of niet. Een geregistreerd paard is een paard dat is ingeschreven bij een erkend stamboek of een paard met een FEI-paspoort
• Informatie over het eigenaarschap. Dit hoeft alleen als de paspoortuitgevende instantie dit op grond van haar reglementen eist
Als er iets wijzigt in de identificatiegegevens moet de houder het paspoort binnen 30 dagen indienen bij de instantie van afgifte of, als het paard inmiddels in een ander land is, bij een paspoortuitgevende instantie daar. Een houder mag niet zelf de gegevens in een paspoort veranderen dan wordt het paspoort ongeldig.

Centrale databank
Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoortuitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank. Houders van paarden met een buitenlands paspoort moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. De paspoortuitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de eisen voldoet, het paspoort zo nodig aanvullen en als dit niet kan een nieuw paspoort uitgeven en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank.
Controle op de termijn van 30 dagen na invoer vindt onder meer plaats aan de hand van de datum op het gezondheidscertificaat.

Paarden die tijdelijk in Nederland zijn, zoals in de volgende gevallen, hoeven niet in de centrale databank van RVO.nl te komen:
• Paarden die hoogstens 90 dagen in een andere lidstaat verblijven voor wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden
• Hengsten die met het oog op het fokseizoen in een andere lidstaat verblijven
• Merries die hoogstens 90 dagen voor de fokkerij in een andere lidstaat verblijven
• Paarden die om medische reden in een veterinaire instelling zijn
• Paarden die binnen 10 dagen na invoer in een andere lidstaat worden geslacht

Status wel of niet geschikt voor humane consumptie
Niet elk paard mag geslacht worden voor humane consumptie.
Als een paard niet geslacht mag worden voor humane consumptie, wordt dit aangegeven in het paspoort en dit komt ook in de centrale databank te staan.
Een paard wordt uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie in de volgende gevallen:
1. Als een duplicaat of vervangend paspoort wordt afgegeven
2. Als de identificatietermijn van zes maanden is overschreden
3. Als de eigenaar zelf wil dat het paard niet geslacht wordt
4. Als het paard bepaalde medicijnen toegediend krijgt

Om te controleren of een paard in de centrale databank staat en voor meer informatie over identificatie en registratie van paarden, kijk op de website van RVO.nl:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-vee/paarden/waarom-een-paspoort

Jaarcijfers 2015 van de Stichting NDR

De jaarcijfers 2015 van de Stichting NDR zijn te zien en te downloaden onder het kopje Algemene Downloads op deze site.

Kwalificatiereglement Trotteur Français 2016

Het Kwalificatiereglement Trotteur Français is naast reglementen van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) van toepassing op alle deelnemers aan de door de NDR, onder auspiciën van de SECF, georganiseerde kwalificaties.

De paarden zijn startgerechtigd indien:

– De eigenaren het paspoort, voor de inschrijving in de kwalificatie, hebben laten valideren door de IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation).
– Het paspoort voorzien is van een geldige vaccinatie (basis-enting met herhaling binnen de drie maanden, gevolg door een herhaling binnen de zes maanden, daarna elke twaalf maanden)

Indien een paard zich monté kwalificeert is het paard alleen startgerechtigd in monté-koersen, tot het moment dat het een winsom in deze discipline heeft, of zich aangespannen herkwalificeert.

Aan een (her-) kwalificatie mogen maximaal 8 combinaties deelnemen.

De diverse disciplines zullen ieder in hun eigen kwalificatieproef starten en de tweejarige paarden zullen altijd een eigen kwalificatiekoers hebben.

De paarden moeten met hoefbeslag starten. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan is de kwalificatie ongeldig en zal er een boete van €100,- worden opgelegd.

De afstand van de kwalificaties is 2100 meter met bandenstart.

De paarden dienen anderhalf uur voor aanvang van de kwalificaties op het wedstrijd terrein aanwezig te zijn en ter identificatie te worden aangeboden.

Paarden die reeds aan de kwalificatie-eisen zoals gesteld in het “Reglement de la Société de Cheval Français” voldoen, kunnen niet deelnemen aan de kwalificaties.

De kwalificatietijden zijn:

leeftijd Periode Aangespannen Monté

Tweejarige paarden mei t/m oktober 1,21,5 1,22,0
november t/m december 1,21,0 1,21,5

Driejarige paarden januari t/m maart 1,20,5 1,21,0
april en mei 1,20,0 1,20,5
Juni 1,19,5 1,20,0
juli t/m december 1,19,0 1,19,5

Vierjarige paarden januari t/m december 1,18,0 1,18,5

vijfjarige en oudere januari t/m december 1,17,5 1,18,0
paarden

De tijden voor her-kwalificatie zijn:

leeftijd Periode Aangespannen Monté
Driejarige paarden januari t/m maart 1.20,0 1.20,5
april en mei 1.19,5 1.20,0
Juni 1.19,0 1.19,5
juli t/m december 1.18,5 1.19,0
Vierjarige paarden januari t/m december 1.17,5 1.18,0
Vijf- en zesjarige januari t/m december 1.17,0 1.17,5
paarden
Zevenjarige en oudere januari t/m december 1.16,5 1.17,0
paarden

NVWA voert welzijnsinspecties uit bij professionele paardenhouders

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 02 maart 2016

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren vanaf maart 2016 extra inspecties uit bij maneges, pensionstallen, fokkerijen en opfok- handel- en trainingsstallen. Tijdens de inspecties controleren inspecteurs of de bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn en identificatie en registratie (I&R) van de paarden.
Huisvesting van paarden
Paardenhouders moeten zich houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Inspecteurs kijken bij de inspectie bijvoorbeeld of de paarden voldoende ruimte hebben en of er voldoende licht is in de stallen. Verder moeten de dieren een schone en droge ligplaats hebben en mogen er in de stallen geen uitstekende scherpe randen zijn waar de dieren zich aan kunnen verwonden.

Paardenpaspoort
Alle paarden die ouder zijn dan 6 maanden moeten een paardenpaspoort en een chip hebben. Paarden met een paspoort van voor 1 juli 2009 mogen in plaats van een chip ook beschikken over een DNA-profiel dan wel een ingetekende schets. Het paardenpaspoort moet voorzien zijn van een hoofdstuk medische behandelingen waarin de gegevens over medicijngebruik staan. Het medicijngebruik is belangrijk bij het bepalen of een paard geslacht mag worden voor humane consumptie. Het paardenpaspoort moet altijd in de nabijheid van het paard aanwezig zijn.
Paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit houders van dieren overtreden kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen. Bij ernstige overtredingen en bij overtredingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren maakt de NVWA proces-verbaal op. Daarnaast kan de NVWA ook bestuursrechtelijk optreden tegen overtredingen. De extra inspecties bij paardenhouders hebben tot doel de naleving in de paardensector beter in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. De NVWA voert regelmatig dierenwelzijnsinspecties uit op verschillende bedrijven, zoals/bijvoorbeeld melk-, pluimvee- en varkenshouderijen.

Jaarcijfers 2014 van de Stichting NDR

De jaarcijfers van de Stichting NDR zijn te zien en te downloaden onder het kopje Algemene Downloads op deze site.

Aanvraag tijdelijk uitvoercertificaat Franse Dravers

Met ingang van 1 januari 2015 is het mogelijk om, voor paarden ingeschreven in het Franse stamboek, een tijdelijke uitvoer voor training en deelname aan koersen bij le Trot aan te vragen via de fax cq. e-mail.
Een voorbeeld formulier voor de aanvraag is te vinden op www.ndr.nl (onder het kopje downloads, stamboek)

De aanvraag voor tijdelijke uitvoer dient vergezeld te worden van een fotokopie c.q. scan van de pagina’s 1 t/m 14 van het paspoort en te worden verzonden naar faxnummer: +331 49 77 17 03 of e-mail: bureau-courses@letrot.com

In navolging op dit besluit van Le Trot is het vanaf 31 maart aanstaande niet meer mogelijk dat dravers ingeschreven in het Franse en andere buitenlandse stamboeken, in Nederland in training gezet worden en deelnemen aan koersen zonder geldig uitvoercertificaat.
Uitvoeren voor de fokkerij, zowel tijdelijk als definitief, moeten onveranderd aangevraagd worden bij het IFCE (voormalige Haras Nationaux, www.ifce.fr)

Financieel jaarverslag 2013

Het financieel jaarverslag van de NDR is te zien en te downloaden onder het kopje Downloads op deze site.

Verruiming leeftijdsbepalingen dravers en Engels volbloeds

Conform een besluit van het bestuur van de stichting Nederlandse Draf- en Rensport,
geldt inzake de maximum leeftijd met ingang van het seizoen 2013 het volgende:

Hengsten, ruins en merries van 16 jaar en ouder zijn niet startgerechtigd.

Koerskalender 2013

De koerskalender 2013, de kortbaankalender 2013 en het overzicht van de hoogtepunten in 2013 zijn te zien en te downloaden onder het kopje Agenda op deze site.