Verruiming leeftijdsbepalingen dravers en Engels volbloeds

Conform een besluit van het bestuur van de stichting Nederlandse Draf- en Rensport,
geldt inzake de maximum leeftijd met ingang van het seizoen 2013 het volgende:

Hengsten, ruins en merries van 16 jaar en ouder zijn niet startgerechtigd.

Koerskalender 2013

De koerskalender 2013, de kortbaankalender 2013 en het overzicht van de hoogtepunten in 2013 zijn te zien en te downloaden onder het kopje Agenda op deze site.

Body Protector vanaf 1 januari verplicht

Het dragen van een body protector is in alle drafsport disciplines per 1 januari 2013 verplicht.
De eisen hiervoor kunt u vinden in artikel 2 lid VII van het Drafsport Wedstrijd Regelment, hieronder gepubliceerd.
Reglementswijziging DWR art 2, lid VII:

VII Alle rijders moeten gekleed zijn in een lange witte broek met bies in één van de kleuren van de buis, niet wit zijnde en een buis van dezelfde stof als de broek, dan wel een combinatie van broek en buis uit één geheel, die op onderdelen aan voormelde eisen voldoet.
Het dragen van een goedgekeurde body protector is verplicht, de normen hiervoor zijn: EN 13158 of EC 1621-2 gecombineerd met een specifieke bescherming voor de borstkas.
Voorts moeten rijders een valhelm van een goedgekeurd type dragen, een witte rijdas of witte col en bruine jodphur laarzen of zwarte rijlaarzen. De broek moet zijn voorzien van souspieds.

REGLEMENTEN M.B.T. PREMIUM KOERSEN

ATTENTIE: VOORAANGIFTE UITSLUITEND PER FAX OF E-MAIL.
TELEFONISCHE AANGIFTES ZULLEN NIET WORDEN AANGENOMEN.

NB: HET BESLAG DIENT VERMELD TE WORDEN, EVENALS DE RIJDERSKLEUREN.
(onder vooraangifte wordt verstaan, de aangifte ten kantore NDR.)

Bij de aangifte per fax/e-mail vermelden, naast het paard, de naam, trainer en rijder van het paard:

géén ijzers onder: D4 (D4 staat voor Deferré 4 Pieds’ ofwel alle 4 de ‘voeten’ zonder ijzers)
géén achterijzers onder: DP (DP staat voor Deferré Postérieurs ofwel zonder ijzers achter)
géén voorijzers onder: DA (DA staat voor Deferré Antérieurs ofwel zonder ijzers voor)
4 ijzers onder: géén vermelding

Deze vooraangifte is verplichtend en wijzigingen zijn niet mogelijk .

Controle van de ijzers op de wedstrijddag vindt plaats bij het betreden van de baan.
De combinaties gestald op het entrainement Mollema dienen zich hiervoor bij de ingang van het grote stalterrein bij de baancommissaris te melden.

Geen enkel paard mag deelnemen aan de draverijen, indien het beslag van dit paard niet overeenstemt met dat wat vermeld staat in het koersprogramma. De trainer van het paard zal dan verantwoordelijk gesteld worden en voor de trainer zijn de volgende sancties van toepassing:
• een heffing van € 500,- (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
• het paard mag in de bewuste koers niet starten (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
Indien een paard niet is aangegeven bij het sluiten van de aangifte paarden op de baan,
zal het paard worden beschouwd als niet starter en zal de trainer een heffing worden opgelegd
van € 500,-. (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)

Procedure op de koersdag:
1. Voor de start:

Tijdens de Premium-meetings geldt dat er geen defilé zal zijn. De regie van Equidia zal de paarden voorafgaand aan de koers in beeld brengen, zodat de commentatoren de spelers kunnen informeren over de paarden. Hierbij zal de volgende procedure van kracht zijn:

• Paarden dienen 8 minuten voor de start in de baan te zijn (verplicht) en mogen
de baan niet meer verlaten. Niet tijdig in de baan: heffing € 35,-.
Paarden dienen zich bij het signaal “start over 20 seconden” in de blauwe zone of startvak te bevinden.
• Eventuele veranderingen, waaronder ook wordt verstaan het weer slaan van een afgetrapt ijzer, dienen in de paddock/baan te geschieden. Dit ter beoordeling en goedkeuring van het draverijcomité.
• Het veroorzaken van een valse start zal als volgt bestraft worden:
o 1e valse start: € 50,-
o 2e valse start: € 100,-

2. Reglementen: jurering tijdens en na de koers.

Tijdens de koers zal een combinatie worden uitgeschakeld volgens de reglementen, zoals gesteld in artikel 35 van het Drafsport Wedstrijd Reglement. Daarnaast zijn de volgende regels van kracht:

a) Wanneer een paard 5 galopsprongen of meer maakt in de laatste rechte lijn;
b) wanneer een paard in de laatste rechte lijn 5 passen of meer onregelmatig draaft of in telgang is.

NB: paarden kunnen na onderzoek (enquête) alsnog worden gediskwalificeerd.

Wat betreft de overige reglementen wordt verwezen naar de reglementen van de NDR.

Op de Premium-meetings zal voor alle koersen de procedure voor de start worden gevolgd zoals omschreven voor de Premium-koersen.
Derhalve zal er op deze meetings geen defilé plaatsvinden en worden alle paarden minimaal 8 minuten voor de start in de baan verwacht.
Na dit tijdstip zal het hek worden gesloten en dienen eventuele voorwerkers de baan verlaten te hebben.
De deelnemende paarden mogen de baan tot het einde van de koers niet meer verlaten, .

benoeming comité-leden

Ingevolge een besluit van het bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport zijn de volgende personen benoemd als comité-lid:

Dhr. A. Haks
Dhr. A.J. van Koerten
Dhr. R. Verhoef (tevens voorzitter)
Dhr. P.M. Wiersinga (tevens voorzitter)

HET NEDERLANDS DRAVER-STAMBOEK DEEL XII (2006-2011)

HET NEDERLANDS DRAVER-STAMBOEK DEEL XII (2006-2011)

Het stamboek dravers deel XII zal, gezien de hoge kosten om het op papier te drukken, op dvd worden uitgebracht. Tijdens de jaarvergadering van de fokkers kwam de wens naar voren
om toch de mogelijkheid te hebben om het stamboek in boekvorm te krijgen.
De offerte die daarvoor is aangevraagd levert een prijs op van € 8.426 bij een minimum afname van 300 boeken. Dat is inclusief verzendkosten € 37,50 per stamboek.
Indien er 300 boeken worden afgenomen zal de NDR stamboek deel XII ook in boekvorm laten verschijnen. Degene die belangstelling voor de afname van een boek heeft, moet dit voor 1 september 2012 kenbaar maken via een e-mail, fax of brief aan de NDR.

Stichting NDR, afdeling Stamboek
Postbus 60
2240 AB Wassenaar
Fax 070-3047135
e-mail: info@ndr.nl

Brief van het bestuur van de Stichting NDR, 25 juni 2012

De toekomst van de sport ligt in onze eigen handen

Het bestuur van de Stichting NDR vraagt uw aandacht voor de huidige stand in de sport.

De Nederlandse Draf- en Rensport bevindt zich in een fase waarin een toekomst gewonnen of verloren kan worden. Volgens velen is het al jaren 5 voor 12, maar naar onze mening is de huidige periode bepalend voor het voortbestaan van de sport. Er is al lange tijd sprake van een verminderd vertrouwen in de sport wat zich momenteel lijkt te ontwikkelen tot onverschilligheid op sommige punten.

Er zijn echter lichtpunten. In het jaar 2011 is er een (lichte) verhoging van het prijzengeld geconstateerd, vooral door het initiatief van de Franse koersen op Victoria Park Wolvega. De kortebanen en de grasbanen hebben zich de laatste jaren prima ontwikkeld en vormen een belangrijke pijler onder onze sport. Ook een nieuw initiatief als de website drafsport.nl geeft aan dat er nog mensen zijn die de schouders onder de verbetering van ons product willen zetten.

Bestuurlijk is het gelukkig allemaal wat rustiger geworden. Al het juridische wapengekletter is verdwenen. Verder geeft het toetreden van Paul Mulder in het bestuur mogelijkheden om iets sneller te handelen. Het kantoor van de NDR kent nog steeds een magere bezetting, waardoor er een groot beroep gedaan wordt op de flexibiliteit van iedereen.

De problemen van onze sport zitten in vier elementen die elkaar direct beïnvloeden:

Deelnemers: De gehele sector begint en eindigt bij de deelnemers: U dus!
Fokkers, eigenaren, trainers en rijders komen naar de koers om te strijden om winst in een koers. Voor eigenaren is het vooral de eer om een koers te winnen en de liefhebberij om een competitief paard te laten deelnemen, maar het te verrijden prijzengeld is belangrijk in de kosten van het houden van een paard of inschakelen van een professional voor de training. De kosten stijgen al jaren en trainers kunnen deze kosten nauwelijks doorberekenen aan eigenaren. Het prijzengeld dekt nog slechts een klein deel van de kosten, leidend tot een teruggang in het aantal fokkers en eigenaren. Hierdoor is ook het paardenbestand geslonken tot een zorgwekkend niveau.

Door het kleine paardenbestand wordt het moeilijker een evenwichtig programma samen te stellen. Annuleringen komen gelukkig dit jaar minder voor dan vorig jaar, maar het organiseren van een goede koerskalender is zeer lastig. Sommige trainers en eigenaren zoeken de weg naar het buitenland (Duitsland) om paarden in ieder geval te kunnen laten koersen of om gemakkelijker omstandigheden te vinden om een koers te winnen. Dit leidt echter ook tot verdere vermindering van de beschikbare paarden voor Nederlandse koersen, waardoor annuleringen weer op de loer liggen.

Koersbanen: Het deelnemen aan koersen gebeurt op een aantal (al dan niet tijdelijke) accommodaties waar baanmedewerkers en medewerkers van de NDR dit zo goed en eerlijk mogelijk organiseren. De koersbanen moeten het voor wat betreft de financiering van hun activiteiten vooral hebben van toegangskaartjes van bezoekers, horeca- inkomsten en sponsorgeld. De teruglopende belangstelling maakt dat banen al enige tijd volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers, die in deze tijd ook niet altijd eenvoudig te vinden zijn. Voor zaken als PR is weinig geld omdat de banen de eindjes al aan elkaar moeten knopen, maar publiciteit is wel weer nodig om nieuw publiek te trekken.

Wedomzet: Tijdens de koersen wordt er gewed op de koersen. Dit gebeurt zowel op de baan als via internet. De uitvoering ligt momenteel bij het bedrijf Sportech, dat via hun merknaam Runnerz de wedactiviteiten uitvoert. De Stichting NDR krijgt hiervan een flink percentage van de omzet in Nederland en een zeer beperkt percentage van de buitenlandse omzet. NDR is in ruil contractueel verplicht een minimum aantal koersen te organiseren. Sportech krijgt voor de Nederlandse koersen slechts een vergoeding voor de kosten, de inkomsten van Sportech komen dus vooral uit weddenschappen op de buitenlandse koersen. Over de totstandkoming van het totalisatorcontract met Sportech, dat loopt tot 1 juli 2013, zijn nog steeds discussies met diverse instanties. De NDR wil zich echter vooral focussen op de toekomst en een nieuwe overeenkomst per 1 juli 2013.

De wedomzet is in 2011 licht gestegen ten opzichte van 2010. We zien echter in 2012 een zorgwekkende daling van de wedomzet in Nederland.

Prijzengeld: De inkomsten van de NDR uit de wedomzet moeten aangewend worden voor het prijzengeld, dit is contractueel zo bepaald. De wedomzet bepaalt zo voor een zeer belangrijk deel het prijzengeld. Er is echter al jaren een gat tussen inkomsten uit wedomzet en prijzengeld: we leven dus al een tijdje boven onze stand. Voor een deel werd dit door sponsoring opgelost, maar er is ook in de reserves van de Stichting NDR gesneden. Vandaar dat in 2010 het licentiemodel is opgezet, waarbij de banen volledig verantwoordelijk werden voor het prijzengeld. In ruil kregen zij de wedinkomsten die tot dan aan de NDR toekwamen. Het verlies werd dus naar de banen verschoven. Begin dit jaar heeft het bestuur van de NDR besloten dit gedeeltelijk terug te draaien. Alleen Victoria Park Wolvega houdt de eigen broek financieel nog volledig op. Voor andere banen springt de NDR bij of heeft de verantwoordelijkheid voor prijzengeld geheel overgenomen.

De toekomst zonder actie
Als we de huidige ontwikkelingen door laten gaan, zal de sport in een steeds sneller tempo naar een amateurniveau afzakken.

De huidige inkomsten uit de weddenschappen zijn niet voldoende om het niveau van prijzengeld te blijven garanderen. De velden van vandaag zijn niet interessant genoeg voor de wedders. Hier zullen we voor Duindigt al snel (in juli) actie op moeten ondernemen. Het huishoudboekje van de NDR klopt gewoonweg niet. Ook voor Alkmaar zal het prijzengeld bij de huidige omzetten afhangen van bijdragen buiten de NDR om. Groningen draait prima en hier verdient het baanbestuur een grote pluim! Het team van Victoria Park Wolvega verdient ook alle bewondering voor de inspanningen die zij leveren. Met de Franse koersen wordt niet alleen een hele grote (financiële) inspanning verricht, maar ook veel inkomsten behaald die de exploitatie draaiend (maar helaas nog niet winstgevend) houden.

Het doemscenario kan iedereen voor zich bedenken. Nog minder deelnemers leidt tot minder koersen, wat leidt tot minder koersbanen, wat leidt tot minder wedomzet, wat leidt tot minder prijzengeld, wat leidt tot nog minder deelnemers, wat leidt tot …..

Het andere toekomstperspectief
Het perspectief is dat we de negatieve spiraal doorbreken en op verschillende vlakken de trend keren. Dit kan echt alleen als we op alle vlakken het roer omgooien. Als Stichting NDR zijn we hier beperkt in de mogelijkheden die we hebben, dus zoeken de hulp bij u allen.

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in het teruglopen van de sport is het afsluiten van het huidige wedcontract. In het beleid van de afgelopen tien jaren is niet voldoende oog geweest voor modernisering van de sport. Daarnaast treft de huidige financiële crisis ook onze sector, maar ook de bestuursperikelen hebben geen bijdrage geleverd aan het keren van de negatieve spiraal.

Als we het prijzengeld als het belangrijkste ijkpunt voor de ommekeer nemen, is het wedcontract van levensbelang. Er is internationaal aangetoond dat landen die minder dan 8% van de wedomzet als bijdrage aan de sport krijgen, het uiteindelijk heel zwaar krijgen om te overleven. In Nederland komen we momenteel net niet aan 4%….

Een verbeterd contract voor de weddenschappen is dus van essentieel belang in de ommekeer van de financiële mogelijkheden van de sport. Per 1 juli 2013 zal het huidige contract vervallen en we zijn al in gesprek met het ministerie over een vervolg. We moeten echter wel wat te bieden hebben, en met de omvang en invulling van de huidige koerskalender is er weinig te “verkopen”. Als we echter in de komende maanden kunnen aantonen dat met de juiste aanpak verhoging van de wedopbrengst kan worden gerealiseerd, is dit een sterk argument voor partijen om mee te investeren in onze sport.

Het is dus van belang om allemaal het vertrouwen te behouden in de Nederlandse sport en de komende maanden de koerskalender in Nederland te steunen. Wat kunt u doen?

Fokkers U bent de bewaking van de toekomst van de sport. Wij willen u vragen om de sport te blijven steunen en uw fokmerrie(s) te blijven gebruiken voor de nieuwe aanwas van onze sport.

Eigenaren U bent het heden van de sport. Ook u willen we vragen om de Nederlandse sport te blijven steunen, vooral door uw paarden in Nederland in te laten schrijven. We hebben grote(re) velden nodig om een goed wedproduct te kunnen aanbieden, zowel in aantal meetings als in paarden per koers.

Trainers/Rijders We willen hard aan de slag om uw toekomst te verbeteren. Ons verzoek is dan ook om vooral in Nederland te starten, zodat we geen annuleringen krijgen en grotere velden aan kunnen bieden bij de wedders.

Baanbesturen Blijft u er vooral alles aan doen om de fokkers en eigenaren in de sport het op uw baan naar het zin te maken. Als het niet in prijzengeld kan, dan in ieder geval in de ontvangst en juiste aandacht. Daarnaast zal hard gewerkt moeten worden om nieuwe bezoekers en wedders aan ons te binden. Tenslotte is er een grote taak om sponsoren te interesseren voor onze mooie sport om zodoende het prijzengeld op niveau te houden.

Pers Geef vooral (in eerste instantie) aandacht aan de Nederlandse koersen. Meer aandacht in de vorm van tips voor kwartetweddenschappen en vooral als er een jackpot op rust geeft meer omzet die weer ten goede komt aan het Nederlandse prijzengeld.

NDR Wij zoeken naar de optimale balans in ons huishoudboekje, waarbij we prijzengeld blijven toekennen aan alle banen om de situatie tot 1 juli 2013 te overbruggen. Ook daarna zullen wij ons inspannen om uw werk zo gemakkelijk mogelijk te maken en we zullen zo min mogelijk uitgeven aan zaken die niet direct ten goede komen aan u als deelnemer. Daarnaast zullen we in de onderhandelingen rondom het nieuwe wedcontract alles in het werk stellen om een verbeterde verdeling van de gelden krijgen, Verder blijven wij openstaan voor uw suggesties en ideeën, maar ook voor uw klachten of verbeterpunten.

Organisaties binnen de sport die nog “potjes” of financiële reserves hebben dagen we graag uit om deze juist nu te legen of af te bouwen. We hebben ieder dubbeltje keihard nodig om de sport overeind te houden!

Maar bovenal is het zaak om met z'n allen het imago van de sport op te krikken. We zijn een dienstverlenende sector en moeten ons vooral zo gedragen. Alle ego's in de sport moeten wijken voor dat ene doel: het gezond maken van de sector. Fokkers, eigenaren, deelnemers, bezoekers en (vooral) sponsoren moeten we verleiden om in onze sport actief te worden en te blijven!

Namens Uw bestuur, met vriendelijke groet,

Hugo Wegbrans
Alfred Rooks
Paul Mulder

Aanvulling op publicatie OB 1 2012 kortebaan

BEPALINGEN CONTROLE VERBODEN STOFFEN

Ten aanzien van kortebaanwedstrijden als bedoeld in Artikel 12 van het Kortebaan 300 m Wedstrijdreglement is
door de Stichting NDR voor het jaar 2012 ingevolge het bepaalde in artikel 13 lid X van het Reglement Verboden
Stoffen bepaald, dat door de eigenaar van een paard waarbij een onderzoek naar verboden stoffen is ingesteld,
en die een prijs heeft gewonnen, die € 2000,00 of meer bedraagt, deze prijs pas dan kan worden opgeëist, nadat door
het laboratorium een verklaring is afgegeven, waaruit blijkt dat in het onderzochte monster geen verboden stof is aangetroffen.

INSCHRIJVING/ VOORAANGIFTE

Indien een kortebaandraverij wordt opengesteld, zijn reeds aangegeven paarden vrijgesteld van uitloting.

WILDCARD

Ieder paard, dat deelneemt aan de kortebaandraverijen, en minimaal 2 keer in het betreffende kortebaanseizoen is gestart, mag één maal per kortebaanseizoen gebruik maken van een wildcard. Dit dient bij de vooraangifte schriftelijk, dan wel per mail, fax of brief, voor het sluiten van de vooraangifte ten kantore van de NDR te worden gemeld. Dit dient te geschieden op de aangiftedag uiterlijk tot 9.00 uur.

Later ingediende verzoeken zullen worden afgewezen. Dit betekent, dat paarden verzekerd zijn op de betreffende kortebaandraverij te starten. Indien er meer wildcards zijn ingediend, dan er aan paarden kunnen starten, zullen als eerste die paarden worden uitgeloot, die het meest recent aan een kortebaandraverij hebben deelgenomen, indien gelijk bepaalt het lot.

NB De wildcard kan niet worden ingezet bij de kortebaandraverij om het Kampioenschap van Nederland en ’t Zand.

START

De rijders moeten zich op een door de starter te geven sein met hun paarden vanaf de finish gerekend in de rechter baan naar de start begeven, waarbij het tempo richting het startvak gelijkwaardig moet zijn. De onderlinge afstand moet zodanig zijn, dat de mogelijke startverschillen, bij het oplopen richting het startvak, reeds zijn ingenomen. Zonder toestemming van de starter mogen zij zich niet meer verwijderen. De starter geeft het sein tot in werking stellen van de startprocedure door het omhoog heffen van de rode vlag.

Slechts ingeval zich tijdens de start omstandigheden voordoen, die het goede verloop verstoren, dan wel een rijder zich niet aan de door de starter vastgestelde procedure houdt waardoor op onrechtmatige wijze voordeel wordt behaald of een mededinger hinder ondervindt, dit ter beoordeling van de starter, zal de start worden opgehouden.

Per omloop kan een combinatie bij een weigering één herkansing krijgen. Dit ter beoordeling aan de starter.

Claimkoersen

Voor de claimkoersen van Wolvega, 14 april 2012, is het Claimreglement en de benodigde formulieren te vinden onder de downloads/ reglementen.
Voor hetgeen gesteld in het deelnemersreglement, artikel 16 lid VI is tot en met 30 april 2012 ontheffing verleend.

Reglementwijziging inzake Amateurrijders en Amatrices rensport

REGLEMENTSWIJZIGING artikel 32 lid IV sub b:

AMATEURRIJDERS EN AMATRICES
ALGEMEEN
Artikel 32
I Vergunningen als amateurrijder worden uitsluitend uitgereikt aan personen, die niet uit hoofde van hun beroep aan de wedstrijdsport deelnemen of deelgenomen hebben, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 33, artikel 34 en artikel 35.
II Vergunningen als amatrice worden uitsluitend uitgereikt aan vrouwelijke personen, die niet uit hoofde van haar beroep aan de wedstrijdsport deelnemen of deelgenomen hebben, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 34 en artikel 35.
III De N.D.R. bepaalt wie beroepsmatig aan de wedstrijdsport deelnemen of deelgenomen hebben.
IV a. De N.D.R. kan personen die aan de drafsport uit hoofde van hun beroep hebben deelgenomen, een vergunning als amateurrijder c.q. amatrice verstrekken. Een schriftelijke aanvraag daartoe kan door betrokkene eerst worden ingediend, na tenminste drie jaar op geen enkele wijze beroepshalve in de drafsport werkzaam te zijn geweest.
Voor personen, die als eigenaarrijder aan de drafsport hebben
deelgenomen geldt eveneens een wachttijd van één jaar.
Voor personen die als geregistreerde leerling in de drafsport werkzaam zijn geweest en/of als leerlingpikeur aan wedstrijden hebben deelgenomen is geen wachttijd van kracht.
Amateurrijders c.q. amatrices, die hun rijvergunning laten wijzigen in een vergunning van andere aard komen opnieuw voor een vergunning als amateurrijder c.q. amatrice in aanmerking, nadat in een periode van 3 jaar op geen enkele wijze als rijder aan de wedstrijdsport werd deelgenomen.
b. De N.D.R. kan personen die aan de rensport uit hoofde van hun beroep hebben deelgenomen een vergunning als amateurrijder c.q. amatrice verstrekken.
Een schriftelijke aanvraag daartoe kan door betrokkene eerst worden ingediend nadat tenminste twee jaar (leerling jockey's een half jaar) op geen enkele wijze beroepshalve in de rensport werkzaamheden werden verricht.
Amateurrijders c.q. amatrices, die hun rijvergunning laten wijzigen in een vergunning van andere aard komen opnieuw voor een vergunning als amateurrijder c.q. amatrice in aanmerking, nadat in een periode van 3 jaar op geen enkele wijze als rijder aan de wedstrijdsport werd deelgenomen.
Ingeval een beroepsrijd(st)er rensport op grond van vorenstaande in het bezit is gesteld van een vergunning als amateurrijder c.q. amatrice en de vergunning wederom wil wijzigen in een beroepsvergunning, zal niet eerder dan drie jaar na het tijdstip waarop de vergunning als amateurrijder c.q. amatrice werd ingetrokken een vergunning als beroepsrijd(st)er worden afgegeven.
V Amateurrijders c.q. amatrices, die als eigenaar onder aangenomen naam of in combinatie met andere amateurrijders c.q. amatrices aan wedstrijden deelnemen, kunnen niet meer vergunningen uitgereikt krijgen dan het aantal paarden dat in volledig eigendom aan de combinatie toebehoort.